سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به خرید بعدی اضافه شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به سبد خرید اضافه شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
0
0
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

لیست قیمتردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1رومیزی ساتن دورو132*2239,000 تومان 3 روز کاری
2پرچم T110*2999,000 تومان-
3پرچم L110*2995,000 تومان-
4پرچم اهتزاز یکرو190*150298,000 تومان-
5پرچم اهتزاز یکرو190*200340,000 تومان-
6پرچم اهتزاز یکرو190*300510,000 تومان-
7پرچم اهتزاز دورو190*150482,000 تومان-
8پرچم اهتزاز دورو190*200551,000 تومان-
9پرچم اهتزاز دورو190*300689,000 تومان-
10پارچه ساتن (2 لایه)1140*250300,000 تومان 2 روز کاری
11ساتن با میله (2 لایه)1140*250430,000 تومان 2 روز کاری
12ساتن با پایه و میله (2 لایه)1140*250650,000 تومان 2 روز کاری
13پارچه سامورایی1145*280500,000 تومان 2 روز کاری
14سامورایی با میله1145*280640,000 تومان 2 روز کاری
15سامورایی با پایه و میله1145*280780,000 تومان 2 روز کاری
16شفت پیچی150*5075,000 تومان-
17میله پرچم خالی یه تیکه170*280140,000 تومان-
18پایه نگهدارنده دیواری120*2080,000 تومان 1 روز کاری
19یکرو لمینت ساتن براق190*145410,000 تومان 3 روز کاری
20پارچه ساتن (3 لایه)1140*250400,000 تومان 3 روز کاری
21ساتن با میله (3 لایه)1140*250530,000 تومان 3 روز کاری
22ساتن با پایه و میله (3 لایه)1140*250750,000 تومان 3 روز کاری
23آمریکایی (درجه 1) با پایه و میله (2 لایه)1140*250700,000 تومان 3 روز کاری
24آمریکایی (درجه 1) با پایه و میله (3 لایه)1140*250800,000 تومان 3 روز کاری
25آمریکایی (درجه 1) با میله (2 لایه) 1140*250480,000 تومان 3 روز کاری
26آمریکایی (درجه 1) با میله (3 لایه) 1140*250580,000 تومان 3 روز کاری
27پارچه آمریکایی (درجه 1) (2 لایه) 1140*250350,000 تومان 3 روز کاری
28پارچه آمریکایی (درجه 1) (3 لایه) 1140*250450,000 تومان 3 روز کاری
29آمریکایی درجه 2 با پایه و میله (2 لایه)1140*250525,000 تومان 2 روز کاری
30آمریکایی درجه 2 با پایه و میله (3 لایه)1140*250625,000 تومان 3 روز کاری
31آمریکایی درجه 2 با میله (2 لایه)1140*250315,000 تومان 2 روز کاری
32آمریکایی درجه 2 با میله (3 لایه)1140*250415,000 تومان 3 روز کاری
33پارچه آمریکایی درجه 2 (2 لایه)1140*250200,000 تومان 2 روز کاری
34پارچه آمریکایی درجه 2 (3 لایه)1140*250300,000 تومان 3 روز کاری
35آمریکایی (درجه 1) با پایه و میله (2 لایه) فوری1140*250800,000 تومان 1 روز کاری
36آمریکایی (درجه 1) با پایه و میله (3 لایه) فوری1140*250900,000 تومان 1 روز کاری
37پارچه آمریکایی (درجه 1) (2 لایه) فوری1140*250450,000 تومان 1 روز کاری
38آمریکایی (درجه 1) با میله (2 لایه) فوری1140*250580,000 تومان 1 روز کاری
39پارچه آمریکایی (درجه 1) (3 لایه) فوری1140*250550,000 تومان 1 روز کاری
40آمریکایی (درجه 1) با میله (3 لایه) فوری1140*250680,000 تومان 1 روز کاری
41ساتن با پایه و میله (2 لایه) فوری1140*250750,000 تومان 1 روز کاری
42ساتن با پایه و میله (3 لایه) فوری1140*250850,000 تومان 1 روز کاری
43ساتن با میله (2 لایه) فوری1140*250530,000 تومان 1 روز کاری
44ساتن با میله (3 لایه) فوری1140*250630,000 تومان 1 روز کاری
45پارچه ساتن (3 لایه) فوری1140*250500,000 تومان 1 روز کاری
46پارچه ساتن (2 لایه) فوری1140*250400,000 تومان 1 روز کاری
47اختصاصی پرچم1هر سانت مربع10 تومان 3 روز کاری
48رومیزی ساتن یکرو لمینت132*2250,000 تومان 3 روز کاری
49رومیزی آمریکایی یکرو لمینت132*2260,000 تومان 3 روز کاری
50رومیزی آمریکایی دورو132*2260,000 تومان 3 روز کاری
51شفت ساده150*5060,000 تومان 1 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1NCR(2Rang)_(2)Barg_A3100029*404,950,000 تومان 7 روز کاری
2NCR(2Rang)_(2)Barg_A5100014.5*201,350,000 تومان 7 روز کاری
3 NCR(2Rang)_(2)Barg_A4100020*292,560,000 تومان 7 روز کاری
4NCR(2Rang)_(2)Barg_B6200012*171,925,000 تومان 7 روز کاری
5 NCR(2Rang)_(2)Barg_B5100017*241,810,000 تومان 7 روز کاری
6NCR(2Rang)_(2)Barg_B4100024*343,425,000 تومان 7 روز کاری
7NCR(2Rang)_(2)Barg_A6200010*14.51,525,000 تومان 7 روز کاری
8NCR(2Rang)_(3)Barg_A3100029*406,875,000 تومان 7 روز کاری
9NCR(2Rang)_(3)Barg_A5100014.5*201,960,000 تومان 7 روز کاری
10NCR(2Rang)_(3)Barg_A4100020*293,925,000 تومان 7 روز کاری
11NCR(2Rang)_(3)Barg_B6200012*172,750,000 تومان 7 روز کاری
12NCR(2Rang)_(3)Barg_B5100017*242,500,000 تومان 7 روز کاری
13NCR(2Rang)_(3)Barg_B4100024*344,625,000 تومان 7 روز کاری
14NCR(4Rang)_(2)Barg_A3100029*405,570,000 تومان 7 روز کاری
15NCR(4Rang)_(2)Barg_A5100014.5*211,780,000 تومان 7 روز کاری
16NCR(4Rang)_(2)Barg_A4100020*293,050,000 تومان 7 روز کاری
17NCR(4Rang)_(2)Barg_B6200012*172,400,000 تومان 7 روز کاری
18NCR(4Rang)_(2)Barg_B5100017*242,270,000 تومان 7 روز کاری
19NCR(4Rang)_(2)Barg_B4100024*344,045,000 تومان 7 روز کاری
20NCR(4Rang)_(2)Barg_A6200010*14.51,970,000 تومان 7 روز کاری
21NCR(4Rang)_(3)Barg_A6200010*14.52,680,000 تومان 7 روز کاری
22NCR(4Rang)_(3)Barg_A5100014.5*212,400,000 تومان 7 روز کاری
23NCR(4Rang)_(3)Barg_A4100020*294,460,000 تومان 7 روز کاری
24NCR(4Rang)_(3)Barg_A3100029*407,800,000 تومان 7 روز کاری
25NCR(4Rang)_(3)Barg_B6200012*173,180,000 تومان 7 روز کاری
26NCR(4Rang)_(3)Barg_B4100024*345,390,000 تومان 7 روز کاری
27NCR(4Rang)_(3)Barg_B5100017*243,050,000 تومان 7 روز کاری
28NCR(2Rang)_(3)Barg_A6200010*14.52,210,000 تومان 7 روز کاری
29Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_B4100024*342,700,000 تومان 5 روز کاری
30Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_B5100017*241,450,000 تومان 5 روز کاری
31Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_A3100029*404,355,000 تومان 5 روز کاری
32Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_A4100020*292,440,000 تومان 5 روز کاری
33Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_A5100014.5*201,220,000 تومان 5 روز کاری
34Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_A6200010*14.51,450,000 تومان 5 روز کاری
35Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_B5100017*241,215,000 تومان 5 روز کاری
36Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_B6200012*171,380,000 تومان 5 روز کاری
37Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_A3100029*403,350,000 تومان 5 روز کاری
38Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_A4100020*291,980,000 تومان 5 روز کاری
39Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_A5100014.5*20990,000 تومان 5 روز کاری
40Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_A6200010*14.51,160,000 تومان 5 روز کاری
41Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_B4100024*342,275,000 تومان 5 روز کاری
42Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_B6200012*171,740,000 تومان 5 روز کاری
43Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_A6200010*14.51,390,000 تومان 7 روز کاری
44Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_A5100014.5*201,190,000 تومان 7 روز کاری
45Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_A4100020*292,275,000 تومان 7 روز کاری
46Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_A3100029*403,800,000 تومان 7 روز کاری
47Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_B6200012*171,690,000 تومان 7 روز کاری
48Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_B5100017*241,500,000 تومان 7 روز کاری
49Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_B4100024*342,660,000 تومان 7 روز کاری
50Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_A5100014.5*201,425,000 تومان 7 روز کاری
51Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_A6200010*14.51,690,000 تومان 7 روز کاری
52Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_A3100029*404,750,000 تومان 7 روز کاری
53Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_A4100020*292,750,000 تومان 7 روز کاری
54Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_B6200012*172,125,000 تومان 7 روز کاری
55Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_B4100024*343,100,000 تومان 7 روز کاری
56Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_B5100017*241,900,000 تومان 7 روز کاری
57Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_A6200010*14.51,800,000 تومان 7 روز کاری
58Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_A5100014.5*201,525,000 تومان 7 روز کاری
59Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_A4100020*292,640,000 تومان 7 روز کاری
60Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_A3100029*404,560,000 تومان 7 روز کاری
61Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_B6200012*171,920,000 تومان 7 روز کاری
62Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_B5100017*241,620,000 تومان 7 روز کاری
63Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_B4100024*343,250,000 تومان 7 روز کاری
64Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_A6200010*14.52,280,000 تومان 7 روز کاری
65Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_A5100014.5*202,100,000 تومان 7 روز کاری
66Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_A4100020*293,350,000 تومان 7 روز کاری
67Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_A3100029*405,530,000 تومان 7 روز کاری
68Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_B6200012*172,680,000 تومان 7 روز کاری
69Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_B5100017*242,500,000 تومان 7 روز کاری
70Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_B4100024*343,800,000 تومان 7 روز کاری
71Tahrir80Alvan80_TakRang_(2)Barg_A4100021*29.72,680,000 تومان 5 روز کاری
72Tahrir80Alvan80_TakRang_(3)Barg_A4100021*29.73,292,000 تومان 5 روز کاری
73قبض 9.6*20 تحریر 70 گرم تک برگی تک رنگ300020*9.61,740,000 تومان 5 روز کاری
74قبض 9.6*20 تحریر 70 گرم و الوان 60 گرم دو برگی300020*9.62,275,000 تومان 5 روز کاری
75قبض 9.6*20 تحریر 70 گرم و الوان 60 گرم سه برگی300020*9.62,900,000 تومان 5 روز کاری
76قبض کاربنلس 9.6*20 دو برگی تک رنگ300020*9.62,550,000 تومان 5 روز کاری
77 قبض کاربنلس 9.6*20 سه برگی تک رنگ300020*9.63,550,000 تومان 7 روز کاری
78قبض 9.6*20 تحریر 4 رنگ تک برگی100020*9.6913,000 تومان 5 روز کاری
79NCR(TakRang)_(2Barg)_A6200010*14.51,000,000 تومان 5 روز کاری
80NCR(TakRang)_(2Barg)_A5100014.5*20880,000 تومان 5 روز کاری
81NCR(TakRang)_(2Barg)_A4100020*291,820,000 تومان 5 روز کاری
82NCR(TakRang)_(2Barg)_A3100029*403,440,000 تومان 5 روز کاری
83NCR(TakRang)_(2Barg)_B6200012*171,230,000 تومان 5 روز کاری
84NCR(TakRang)_(2Barg)_B5100017*241,150,000 تومان 5 روز کاری
85NCR(TakRang)_(2Barg)_B4100024*342,300,000 تومان 5 روز کاری
86NCR(TakRang)_(3Barg)_A6200010*14.51,420,000 تومان 5 روز کاری
87NCR(TakRang)_(3Barg)_A5100014.5*201,260,000 تومان 5 روز کاری
88NCR(TakRang)_(3Barg)_A4100020*292,560,000 تومان 5 روز کاری
89NCR(TakRang)_(3Barg)_A3100029*404,900,000 تومان 5 روز کاری
90NCR(TakRang)_(3Barg)_B6200012*171,770,000 تومان 5 روز کاری
91NCR(TakRang)_(3Barg)_B5100017*241,640,000 تومان 5 روز کاری
92NCR(TakRang)_(3Barg)_B4100024*343,220,000 تومان 5 روز کاری
93NCR(TakRang)_(4Barg)_A6200010*14.52,020,000 تومان 5 روز کاری
94NCR(TakRang)_(4Barg)_A5100014.5*201,750,000 تومان 5 روز کاری
95NCR(TakRang)_(4Barg)_A4100020*293,440,000 تومان 5 روز کاری
96NCR(TakRang)_(4Barg)_A3100029*406,270,000 تومان 5 روز کاری
97NCR(TakRang)_(4Barg)_B6200012*172,430,000 تومان 5 روز کاری
98NCR(TakRang)_(4Barg)_B5100017*242,290,000 تومان 5 روز کاری
99NCR(TakRang)_(4Barg)_B4100024*344,200,000 تومان 5 روز کاری
100NCR(TakRang)_(2Barg)_A5_Fori100014.5*201,300,000 تومان 3 روز کاری
101NCR(TakRang)_(2Barg)_A4_Fori100020*292,590,000 تومان 3 روز کاری
102NCR(TakRang)_(3Barg)_A5_Fori100014.5*201,885,000 تومان 3 روز کاری
103NCR(TakRang)_(3Barg)_A4_Fori100020*293,900,000 تومان 3 روز کاری
104NCR(TakRang)_(2Barg)_A3_Fori100029*405,230,000 تومان 3 روز کاری
105NCR(TakRang)_(3Barg)_A3_Fori100029*407,850,000 تومان 3 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1سلفون مات یکرو1000ابعاد پایه 4.8*8.5193,000 تومان 6 روز کاری
2سلفون مات دورو1000ابعاد پایه 4.8*8.5271,000 تومان 6 روز کاری
3سلفون براق یکرو1000ابعاد پایه 4.8*8.5193,000 تومان 6 روز کاری
4سلفون براق دورو1000ابعاد پایه 4.8*8.5271,000 تومان 6 روز کاری
5کتان امباس یکرو1000ابعاد پایه 4.8*8.5251,000 تومان 6 روز کاری
6کتان امباس دورو1000ابعاد پایه 4.8*8.5301,000 تومان 6 روز کاری
7سوسماری یکرو1000ابعاد پایه 4.8*8.5287,000 تومان 11 روز کاری
8سوسماری دورو1000ابعاد پایه 4.8*8.5295,000 تومان 11 روز کاری
9سلفون مات مخملی یکرو1000ابعاد پایه 4.8*8.5430,000 تومان 8 روز کاری
10سلفون مات مخملی دورو1000ابعاد پایه 4.8*8.5485,000 تومان 8 روز کاری
11طرح چرم ویزیتی1000ابعاد پایه 4.8*8.5283,000 تومان 16 روز کاری
12سلفون مات یکرو فوری1000ابعاد پایه 4.8*8.5223,000 تومان 2 روز کاری
13سلفون مات دورو فوری1000ابعاد پایه 4.8*8.5301,000 تومان 2 روز کاری
14سلفون براق یکرو فوری1000ابعاد پایه 4.8*8.5223,000 تومان 2 روز کاری
15سلفون براق دورو فوری1000ابعاد پایه 4.8*8.5301,000 تومان 3 روز کاری
16کتان امباس یکرو فوری1000ابعاد پایه 4.8*8.5281,000 تومان 2 روز کاری
17کتان امباس دورو فوری1000ابعاد پایه 4.8*8.5331,000 تومان 2 روز کاری
18کارتی 300 گرم یکرو1000ابعاد پایه 4.8*8.5276,000 تومان 16 روز کاری
19کارتی 300 گرم دورو1000ابعاد پایه 4.8*8.5286,000 تومان 16 روز کاری
20گلاسه 300 گرم یووی دورو1000ابعاد پایه 4.8*8.5257,000 تومان 6 روز کاری
21کتان امباس طلاکوب یکرو1000ابعاد پایه 4.8*8.5777,000 تومان 16 روز کاری
22کتان امباس طلاکوب دورو1000ابعاد پایه 4.8*8.5787,000 تومان 11 روز کاری
23کرافت 300 گرم یکرو1000ابعاد پایه 4.8*8.5418,000 تومان 11 روز کاری
24کرافت 300 گرم دورو1000ابعاد پایه 4.8*8.5428,000 تومان 11 روز کاری
25گلاسه 300 گرم فیلتر دار یکرو1000ابعاد پایه 4.8*8.5190,000 تومان 6 روز کاری
26گلاسه 300 گرم فیلتر دار دورو1000ابعاد پایه 4.8*8.5259,000 تومان 6 روز کاری
27گلاسه 300 گرم بدون روکش یکرو1000ابعاد پایه 4.8*8.5162,000 تومان 6 روز کاری
28گلاسه 300 گرم بدون روکش دورو1000ابعاد پایه 4.8*8.5209,000 تومان 6 روز کاری
29گلاسه 300 گرم فیلتر دار یکرو فوری1000ابعاد پایه 4.8*8.5218,000 تومان 2 روز کاری
30گلاسه 300 گرم فیلتر دار دورو فوری1000ابعاد پایه 4.8*8.5289,000 تومان 2 روز کاری
31گلاسه 300 گرم بدون روکش یکرو فوری1000ابعاد پایه 4.8*8.5192,000 تومان 2 روز کاری
32گلاسه 300 گرم بدون روکش دورو فوری1000ابعاد پایه 4.8*8.5239,000 تومان 2 روز کاری
33گلاسه 300 گرم یووی یکرو فوری1000ابعاد پایه 4.8*8.5216,000 تومان 2 روز کاری
34گلاسه 300 گرم یووی دورو فوری1000ابعاد پایه 4.8*8.5287,000 تومان 2 روز کاری
35گلاسه 300 گرم یووی یکرو1000ابعاد پایه 4.8*8.5186,000 تومان 6 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1لمینت براق5009*6422,000 تومان 8 روز کاری
2لمینت براق طرح موج10009*6635,000 تومان 11 روز کاری
3لمینت براق مربع10005.5*5.5413,000 تومان 11 روز کاری
4لمینت برجسته فوری5009*6629,000 تومان 4 روز کاری
5لمینت برجسته5009*6589,000 تومان 8 روز کاری
6لمینت برجسته مخملی10009*6988,000 تومان 11 روز کاری
7لمینت برجسته طلاکوب فوری10009*61,497,000 تومان 4 روز کاری
8لمینت برجسته ویزیتی10008.5*4.8600,000 تومان 8 روز کاری
9لمینت براق ویزیتی10008.5*4.8508,000 تومان 11 روز کاری
10لمینت برجسته کوچک5005.9*5.6441,000 تومان 8 روز کاری
11لمینت برجسته مخملی کوچک10005.9*5.6741,000 تومان 11 روز کاری
12لمینت برجسته طلاکوب کوچک فوری10005.9*5.61,088,000 تومان 4 روز کاری
13سلفون براق دورگرد5009*6277,000 تومان 6 روز کاری
14سلفون براق دورگرد فوری5009*6317,000 تومان 3 روز کاری
15سلفون مات دورگرد فوری5009*6317,000 تومان 3 روز کاری
16سلفون مات دورگرد5009*6277,000 تومان 6 روز کاری
17سلفون مات دورگرد موضعی فوری10009*6652,000 تومان 5 روز کاری
18سلفون مات دورگرد طلاکوب فوری10009*61,227,000 تومان 5 روز کاری
19سلفون مات مخملی دورگرد موضعی10009*6796,000 تومان 11 روز کاری
20سلفون مات مخملی طلاکوب10009*61,371,000 تومان 11 روز کاری
21سلفون مات مخملی دورگرد10009*6657,000 تومان 8 روز کاری
22طلا کارت لمینت مات10009*61,561,000 تومان 11 روز کاری
23طلا کارت لمینت براق فوری10009*61,322,000 تومان 4 روز کاری
24طرح چرم دورگرد10009*6377,000 تومان 16 روز کاری
25ویزیت پروانه ای10009*6509,000 تومان 11 روز کاری
26کتان لمینت امباس دورگرد10009*6730,000 تومان 13 روز کاری
27لمینت مات5009*6570,000 تومان 6 روز کاری
28لمینت مات ویزیتی10008.5*4.8737,000 تومان 11 روز کاری
29لمینت مات طرح موج10009*6921,000 تومان 11 روز کاری
30لمینت مات مربع10005.5*5.5599,000 تومان 11 روز کاری
31لمینت برجسته ویزیتی فوری10008.5*4.8640,000 تومان 4 روز کاری
32لمینت برجسته کوچک فوری5005.9*5.6481,000 تومان 4 روز کاری
33کرافت دورگرد10009*6544,000 تومان 16 روز کاری
34کتان امباس دورگرد10009*6389,000 تومان 8 روز کاری
35لمینت مات فوری5009*60 تومان 3 روز کاری
36 لمینت براق فوری5009*6462,000 تومان 3 روز کاری
37لمینت براق دایره10005.5*5.5445,000 تومان 11 روز کاری
38لمینت براق طرح موج فوری10009*6675,000 تومان 3 روز کاری
39لمینت برجسته طلاکوب10009*61,397,000 تومان 11 روز کاری
40لمینت برجسته طلاکوب کوچک10005.9*5.61,048,000 تومان 11 روز کاری
41طلا کارت لمینت براق10009*61,222,000 تومان 11 روز کاری
42سلفون مات دورگرد موضعی10009*6552,000 تومان 11 روز کاری
43سلفون مات دورگرد طلاکوب10009*61,127,000 تومان 11 روز کاری
44لمینت برجسته مخملی طلاکوب10009*61,635,000 تومان 14 روز کاری
45کارتی دورگرد10009*6348,000 تومان 16 روز کاری
46کتان امباس دورگرد طلاکوب10009*61,080,000 تومان 16 روز کاری
47کارتی دورگرد نقره کوب10009*61,039,000 تومان 16 روز کاری
48سلفون براق طرح موج10009*6509,000 تومان 11 روز کاری
49سلفون مات طرح موج10009*6509,000 تومان 11 روز کاری
50گلاسه دورگرد بدون روکش10009*6347,000 تومان 8 روز کاری
51کتان لمینت امباس دورگرد طلاکوب10009*61,447,000 تومان 13 روز کاری
52کارتی 300 گرم نقره کوب1000ابعاد پایه 4.8*8.5747,000 تومان 16 روز کاری
53سلفون براق طلاکوب1000ابعاد پایه 4.8*8.5717,000 تومان 11 روز کاری
54سلفون مات طلاکوب1000ابعاد پایه 4.8*8.5717,000 تومان 11 روز کاری
55لمینت برجسته مخملی طلاکوب کوچک10005.9*5.61,226,000 تومان 11 روز کاری
56کتان لمینت امباس کوچک10005.9*5.6487,000 تومان 13 روز کاری
57کتان لمینت امباس طلاکوب کوچک10005.9*5.6965,000 تومان 13 روز کاری
58سلفون براق مربع دورگرد10006*6274,000 تومان 8 روز کاری
59سلفون مات مربع دورگرد10006*6274,000 تومان 8 روز کاری
60سلفون مات بیضی (جدید)10009.6*8.5908,000 تومان 6 روز کاری
61سلفون براق بیضی (جدید)10009.6*8.5908,000 تومان 6 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1پی وی سی 760 میکرون2508.9*5.71,483,000 تومان 6 روز کاری
2پی وی سی برفکی نیمه شفاف 5008.65*5.71,202,000 تومان 6 روز کاری
3پی وی سی 500 میکرون5008.65*5.71,211,000 تومان 6 روز کاری
4پی وی سی 500 میکرون فوری5008.65*5.71,311,000 تومان 3 روز کاری
5 پی وی سی 500 میکرون با روکش براق5008.65*5.71,975,000 تومان 11 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1لیبل یووی1000ابعاد پایه 4.8*8.5222,000 تومان 8 روز کاری
2لیبل یووی فوری1000ابعاد پایه 4.8*8.5252,000 تومان 3 روز کاری
3لیبل سلفون براق1000ابعاد پایه 4.8*8.5227,000 تومان 6 روز کاری
4لیبل سلفون براق فوری1000ابعاد پایه 4.8*8.5257,000 تومان 3 روز کاری
5لیبل سلفون مات1000ابعاد پایه 4.8*8.5227,000 تومان 13 روز کاری
6لیبل سلفون براق طلاکوب1000ابعاد پایه 4.8*8.5493,000 تومان 11 روز کاری
7لیبل سلفون براق طلاکوب فوری1000ابعاد پایه 4.8*8.5593,000 تومان 4 روز کاری
8لیبل سلفون مات طلا کوب1000ابعاد پایه 4.8*8.5493,000 تومان 13 روز کاری
9لیبل بدون روکش طلاکوب1000ابعاد پایه 4.8*8.5460,000 تومان 13 روز کاری
10لیبل بدون روکش طلاکوب فوری1000ابعاد پایه 4.8*8.5560,000 تومان 5 روز کاری
11لیبل متالایز1000ابعاد پایه 4.8*8.51,310,000 تومان 25 روز کاری
12لیبل شیشه ای1000ابعاد پایه 4.8*8.51,253,000 تومان 8 روز کاری
13لیبل بدون روکش1000ابعاد پایه 4.8*8.5222,000 تومان 8 روز کاری
14لیبل بدون روکش فوری1000ابعاد پایه 4.8*8.5252,000 تومان 3 روز کاری
15لیبل فیلتر دار1000ابعاد پایه 4.8*8.5224,000 تومان 8 روز کاری
16لیبل فیلتر دار فوری1000ابعاد پایه 4.8*8.5254,000 تومان 3 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1سربرگ تحریر 100 گرم A4 یکرو100021*29.71,543,000 تومان 8 روز کاری
2سربرگ تحریر 100 گرم A4 دورو100021*29.72,790,000 تومان 8 روز کاری
3سربرگ تحریر 100 گرم A5 یکرو100014.8*21772,000 تومان 8 روز کاری
4سربرگ تحریر 100 گرم A5 دورو100014.8*211,395,000 تومان 8 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1سربرگ کارتی 140 گرم A4 یکرو100021*29.71,946,000 تومان 12 روز کاری
2 سربرگ کارتی 140 گرم A5 یکرو100014.8*21973,000 تومان 12 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1سربرگ کتان 120 گرم A4 یکرو100021*29.71,688,000 تومان 8 روز کاری
2سربرگ کتان 120 گرم A4 دورو100021*29.72,935,000 تومان 8 روز کاری
3سربرگ کتان 120 گرم A5 یکرو100014.8*21844,000 تومان 8 روز کاری
4سربرگ کتان 120 گرم A5 دورو100014.8*211,468,000 تومان 8 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1سربرگ تحریر 80 گرم A4 یکرو100021*29.71,398,000 تومان 8 روز کاری
2 سربرگ تحریر 80گرم A4 دورو100021*29.72,399,000 تومان 8 روز کاری
3سربرگ تحریر 80گرم A5 یکرو100014.8*21699,000 تومان 8 روز کاری
4سربرگ تحریر 80گرم A5 دورو100014.8*211,200,000 تومان 8 روز کاری
5سربرگ تحریر 80گرم A6 یکرو100014.8*10.5350,000 تومان 8 روز کاری
6سربرگ تحریر 80 گرم A6 دورو100014.8*10.5600,000 تومان 8 روز کاری
7سربرگ تحریر 80 گرم A4 یکرو فوری100021*29.71,498,000 تومان 3 روز کاری
8سربرگ تحریر 80 گرم A4 دورو فوری100021*29.72,499,000 تومان 3 روز کاری
9سربرگ تحریر 80 گرم A5 یکرو فوری100014.8*21789,000 تومان 3 روز کاری
10 سربرگ تحریر 80 گرم A5 دورو فوری100014.8*211,290,000 تومان 3 روز کاری
11سربرگ تحریر 80 گرم A6 یکرو فوری100014.8*10.5430,000 تومان 3 روز کاری
12سربرگ تحریر 80 گرم A6 دورو فوری100014.8*10.5680,000 تومان 3 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1تراکت تحریر 80 گرم A3 یکرو فوری100029*402,404,000 تومان 3 روز کاری
2تراکت تحریر 80 گرم A3 دورو فوری100029*403,564,000 تومان 3 روز کاری
3تراکت تحریر 80 گرم A3 یکرو100029*402,204,000 تومان 6 روز کاری
4تراکت تحریر 80 گرم A3 دورو100029*403,364,000 تومان 6 روز کاری
5 تراکت تحریر 80 گرم A4 یکرو فوری100020*291,092,000 تومان 3 روز کاری
6تراکت تحریر 80 گرم B4 یکرو فوری100024*341,594,000 تومان 3 روز کاری
7تراکت تحریر 80 گرم B4 دورو فوری100024*342,594,000 تومان 3 روز کاری
8تراکت تحریر 80 گرم B5 دورو فوری100017*241,337,000 تومان 3 روز کاری
9تراکت تحریر 80 گرم B5 یکرو فوری100017*24837,000 تومان 3 روز کاری
10تراکت تحریر 80 گرم B6 یکرو فوری100012*17454,000 تومان 3 روز کاری
11تراکت تحریر 80 گرم B6 دورو فوری100012*17704,000 تومان 3 روز کاری
12تراکت تحریر 80 گرم A4 یکرو100020*29992,000 تومان 6 روز کاری
13تراکت تحریر 80 گرم A4 دورو100020*291,572,000 تومان 6 روز کاری
14تراکت تحریر 80 گرم A5 یکرو100014.5*20496,000 تومان 6 روز کاری
15تراکت تحریر 80 گرم A5 دورو100014.5*20786,000 تومان 6 روز کاری
16تراکت تحریر 80 گرم A6 یکرو100010*14.5248,000 تومان 6 روز کاری
17تراکت تحریر 80 گرم A6 دورو100010*14.5393,000 تومان 6 روز کاری
18تراکت تحریر 80 گرم B4 یکرو100024*341,494,000 تومان 6 روز کاری
19تراکت تحریر 80 گرم B4 دورو100024*342,494,000 تومان 6 روز کاری
20تراکت تحریر 80 گرم B5 یکرو100017*24747,000 تومان 6 روز کاری
21تراکت تحریر 80 گرم B6 یکرو100012*17374,000 تومان 6 روز کاری
22تراکت تحریر 80 گرم B6 دورو100012*17624,000 تومان 6 روز کاری
23 تراکت تحریر 80گرم B5 دورو100017*241,247,000 تومان 6 روز کاری
24تراکت تحریر 80 گرم A4 دورو فوری100020*291,672,000 تومان 3 روز کاری
25تراکت تحریر 80 گرم A5 دورو فوری100014.5*20876,000 تومان 3 روز کاری
26تراکت تحریر 80 گرم A5 یکرو فوری100014.5*20586,000 تومان 3 روز کاری
27تراکت تحریر 80 گرم A6 یکرو فوری100010*14.5328,000 تومان 3 روز کاری
28تراکت تحریر 80 گرم A6 دورو فوری100010*14.5473,000 تومان 3 روز کاری
29یادداشت تحریر 80 گرم یکرو100010*9.6165,000 تومان 6 روز کاری
30یادداشت تحریر 80 گرم دورو100010*9.6262,000 تومان 6 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1تراکت تحریر 100 گرم B6 یکرو100012*17402,000 تومان 8 روز کاری
2تراکت تحریر 100 گرم B6 دورو100012*17653,000 تومان 8 روز کاری
3تراکت تحریر 100 گرم B5 یکرو100017*24805,000 تومان 8 روز کاری
4تراکت تحریر 100 گرم B5 دورو100017*241,305,000 تومان 8 روز کاری
5تراکت تحریر 100 گرم B4 یکرو100024*341,610,000 تومان 8 روز کاری
6تراکت تحریر 100 گرم B4 دورو100024*342,610,000 تومان 8 روز کاری
7تراکت تحریر 100 گرم B3 یکرو100034*483,219,000 تومان 8 روز کاری
8تراکت تحریر 100 گرم B3 دورو100034*485,220,000 تومان 8 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1تراکت گلاسه 135 گرم A4 یکرو فوری100020*291,336,000 تومان 3 روز کاری
2تراکت گلاسه 135 گرم A4 دورو فوری100020*291,916,000 تومان 3 روز کاری
3تراکت گلاسه 135 گرم A5 یکرو فوری100014.5*20708,000 تومان 3 روز کاری
4تراکت گلاسه 135 گرم A5 دورو فوری100014.5*20998,000 تومان 3 روز کاری
5تراکت گلاسه 135 گرم A6 یکرو فوری100010*14.5389,000 تومان 3 روز کاری
6تراکت گلاسه 135 گرم A6 دورو فوری100010*14.5534,000 تومان 3 روز کاری
7تراکت گلاسه 135 گرم B4 یکرو فوری100024*341,955,000 تومان 3 روز کاری
8تراکت گلاسه 135 گرم B4 دورو فوری100024*342,955,000 تومان 3 روز کاری
9تراکت گلاسه 135 گرم B5 یکرو فوری100017*241,018,000 تومان 3 روز کاری
10تراکت گلاسه 135 گرم B5 دورو فوری100017*241,518,000 تومان 3 روز کاری
11تراکت گلاسه 135 گرم B6 یکرو فوری100012*17544,000 تومان 3 روز کاری
12تراکت گلاسه 135 گرم B6 دورو فوری100012*17794,000 تومان 3 روز کاری
13تراکت گلاسه 135 گرم B5 یکرو100017*24928,000 تومان 6 روز کاری
14تراکت گلاسه 135 گرم B5 دورو100017*241,428,000 تومان 6 روز کاری
15تراکت گلاسه 135 گرم B6 یکرو100012*17464,000 تومان 6 روز کاری
16تراکت گلاسه 135 گرم B6 دورو100012*17714,000 تومان 6 روز کاری
17تراکت گلاسه 135 گرم B4 یکرو100024*341,855,000 تومان 6 روز کاری
18تراکت گلاسه 135 گرم B4 دورو100024*342,855,000 تومان 6 روز کاری
19تراکت گلاسه 135 گرم A4 یکرو100020*291,236,000 تومان 6 روز کاری
20 تراکت گلاسه 135 گرم A4 دورو100020*291,816,000 تومان 6 روز کاری
21تراکت گلاسه 135 گرم A5 یکرو100014.5*20618,000 تومان 6 روز کاری
22تراکت گلاسه 135 گرم A5 دورو100014.5*20908,000 تومان 6 روز کاری
23تراکت گلاسه 135 گرم A6 یکرو100010*14.5309,000 تومان 6 روز کاری
24تراکت گلاسه 135 گرم A6 دورو100010*14.5454,000 تومان 6 روز کاری
25تراکت گلاسه 135 گرم A3 یکرو فوری100029*402,892,000 تومان 3 روز کاری
26تراکت گلاسه 135 گرم A3 دورو فوری100029*404,052,000 تومان 3 روز کاری
27تراکت گلاسه 135 گرم A3 یکرو100029*402,692,000 تومان 6 روز کاری
28تراکت گلاسه 135 گرم A3 دورو100029*403,852,000 تومان 6 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1تراکت گلاسه 170 گرم A4 یکرو100020*291,779,000 تومان 6 روز کاری
2تراکت گلاسه 170 گرم A4 دورو100020*292,591,000 تومان 6 روز کاری
3تراکت گلاسه 170 گرم A5 یکرو100014.5*20890,000 تومان 6 روز کاری
4تراکت گلاسه 170 گرم A5 دورو100014.5*201,296,000 تومان 6 روز کاری
5تراکت گلاسه 170 گرم A6 دورو100010*14.5648,000 تومان 6 روز کاری
6تراکت گلاسه 170 گرم A6 یکرو100010*14.5445,000 تومان 6 روز کاری
7تراکت گلاسه 170 گرم A4 یکرو فوری100020*291,909,000 تومان 3 روز کاری
8تراکت گلاسه 170 گرم A4 دورو فوری100020*292,721,000 تومان 3 روز کاری
9تراکت گلاسه 170 گرم A5 یکرو فوری100014.5*201,010,000 تومان 3 روز کاری
10تراکت گلاسه 170 گرم A5 دورو فوری100014.5*201,416,000 تومان 3 روز کاری
11تراکت گلاسه 170 گرم A6 یکرو فوری100010*14.5555,000 تومان 3 روز کاری
12تراکت گلاسه 170 گرم A6 دورو فوری100010*14.5758,000 تومان 3 روز کاری
13تراکت گلاسه 170 گرم B4 یکرو100024*342,053,000 تومان 6 روز کاری
14تراکت گلاسه 170 گرم B4 دورو100024*343,010,000 تومان 6 روز کاری
15تراکت گلاسه 170 گرم B5 یکرو100017*241,027,000 تومان 6 روز کاری
16تراکت گلاسه 170 گرم B5 دورو100017*241,505,000 تومان 6 روز کاری
17تراکت گلاسه 170 گرم B3 یکرو100034*484,106,000 تومان 6 روز کاری
18تراکت گلاسه 170 گرم B3 دورو100034*486,020,000 تومان 6 روز کاری
19تراکت گلاسه 170 گرم 1 لتی یکرو20009.7*19.91,058,000 تومان 6 روز کاری
20تراکت گلاسه 170 گرم 1 لتی دورو20009.7*19.91,372,000 تومان 6 روز کاری
21تراکت گلاسه 170 گرم 2 لتی یکرو200019.4*19.92,260,000 تومان 6 روز کاری
22تراکت گلاسه 170 گرم 2 لتی دورو200019.4*19.92,888,000 تومان 6 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1تراکت کرافت 80 گرم A4 یکرو100020*291,391,000 تومان 11 روز کاری
2 تراکت کرافت 80 گرم A4 دورو100020*291,997,000 تومان 11 روز کاری
3تراکت کرافت 80 گرم A5 یکروپ100014.5*20696,000 تومان 11 روز کاری
4 تراکت کرافت 80 گرم A5 دورو100014.5*20999,000 تومان 11 روز کاری
5تراکت کرافت 80 گرم A6 یکرو100010*14.5348,000 تومان 11 روز کاری
6تراکت کرافت 80 گرم A6 دورو100010*14.5499,000 تومان 11 روز کاری
7تراکت کرافت 80 گرم B3 یکرو100034*484,089,000 تومان 11 روز کاری
8تراکت کرافت 80 گرم B3 دورو100034*486,090,000 تومان 11 روز کاری
9تراکت کرافت 80 گرم B4 یکرو100024*342,045,000 تومان 11 روز کاری
10تراکت کرافت 80 گرم B4 دورو100024*343,045,000 تومان 11 روز کاری
11تراکت کرافت 80 گرم B5 یکرو100017*241,023,000 تومان 11 روز کاری
12تراکت کرافت 80 گرم B5 دورو100017*241,523,000 تومان 11 روز کاری
13تراکت کرافت 80 گرم B6 یکرو100012*17512,000 تومان 11 روز کاری
14تراکت کرافت 80 گرم B6 دورو100012*17762,000 تومان 11 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1پاکت جاکارتی سلفون مات100014.4*173,300,000 تومان 15 روز کاری
2پاکت جاکارتی سلفون مات طلاکوب100014.4*174,860,000 تومان 15 روز کاری
3پاکت جاکارتی سلفون براق طلاکوب100014.4*174,860,000 تومان 15 روز کاری
4پاکت جاکارتی فابریانو (فویل کوب)25014.4*172,500,000 تومان 15 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1پاکت A5 کارتی 140 گرم100034.9*24.52,407,000 تومان 13 روز کاری
2پاکت A4 کارتی 140 گرم100047.9*34.54,570,000 تومان 13 روز کاری
3پاکت نامه کارتی 140 گرم100023.7*25.82,337,000 تومان 13 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1 پاکت A3 کیسه ای کتان 120 گرم100067*48.57,830,000 تومان 8 روز کاری
2 پاکت نامه کتان 120 گرم100026*231,902,000 تومان 8 روز کاری
3پاکت A5 کیسه ای کتان 120 گرم100034.5*24.52,204,000 تومان 8 روز کاری
4پاکت A4 کیسه ای کتان 120گرم100048*34.54,222,000 تومان 8 روز کاری
5پاکت A5 کیفی کتان 120 گرم100024.6*34.52,204,000 تومان 8 روز کاری
6پاکت A4 کیفی کتان 120 گرم100048.5*34.54,222,000 تومان 8 روز کاری
7پاکت A3 کیفی کتان 120 گرم100067*47.57,830,000 تومان 8 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1پاکت سی دی معمولی100034*16.13,741,000 تومان 14 روز کاری
2پاکت سی دی فانتزی (گلاسه یووی)100038.4*1604,003,000 تومان 6 روز کاری
3پاکت سی دی فانتزی (سلفون مات)100038.4*164,121,000 تومان 6 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1پاکت نامه گلاسه 135 گرم100026*231,879,000 تومان 8 روز کاری
2پاکت نامه گلاسه 135 گرم فوری100026*232,029,000 تومان 4 روز کاری
3پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم100034.5*24.52,097,000 تومان 8 روز کاری
4پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم فوری100048*34.54,208,000 تومان 4 روز کاری
5پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم100048*34.54,008,000 تومان 8 روز کاری
6پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم فوری100034.5*24.52,277,000 تومان 4 روز کاری
7پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135 گرم100067*48.57,745,000 تومان 8 روز کاری
8پاکت A4 کیفی گلاسه 135 گرم100048.5*34.54,008,000 تومان 8 روز کاری
9پاکت A5 کیفی گلاسه 135 گرم فوری100034.5*24.62,277,000 تومان 4 روز کاری
10 پاکت A4 کیفی گلاسه 135 گرم فوری100048.5*34.54,208,000 تومان 4 روز کاری
11پاکت A5 کیفی گلاسه 135 گرم100024.6*34.52,097,000 تومان 8 روز کاری
12 پاکت A3 کیفی گلاسه 135 گرم100067*47.57,745,000 تومان 8 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1 پاکت A3 کیسه ای کتان 120 گرم100067*48.57,830,000 تومان 8 روز کاری
2 پاکت نامه کتان 120 گرم100026*231,902,000 تومان 8 روز کاری
3پاکت A5 کیسه ای کتان 120 گرم100034.5*24.52,204,000 تومان 8 روز کاری
4پاکت A4 کیسه ای کتان 120گرم100048*34.54,222,000 تومان 8 روز کاری
5پاکت A5 کیفی کتان 120 گرم100024.6*34.52,204,000 تومان 8 روز کاری
6پاکت A4 کیفی کتان 120 گرم100048.5*34.54,222,000 تومان 8 روز کاری
7پاکت A3 کیفی کتان 120 گرم100067*47.57,830,000 تومان 8 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1پاکت A3 کیسه ای تحریر 100 گرم100067*48.56,786,000 تومان 8 روز کاری
2 پاکت نامه تحریر 100 گرم100026*231,632,000 تومان 8 روز کاری
3پاکت A5 کیسه ای تحریر 100 گرم100034.5*24.51,856,000 تومان 8 روز کاری
4پاکت A4 کیسه ای تحریر 100 گرم100048*34.53,526,000 تومان 8 روز کاری
5پاکت A3 کیفی تحریر 100 گرم100047.5*676,786,000 تومان 8 روز کاری
6پاکت A5 کیفی تحریر 100 گرم100034.5*24.61,856,000 تومان 8 روز کاری
7پاکت A4 کیفی تحریر 100 گرم100048.5*34.53,526,000 تومان 8 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1پاکت نامه تحریر 80 گرم100026*231,529,000 تومان 8 روز کاری
2پاکت نامه تحریر 80 گرم فوری100026*231,679,000 تومان 4 روز کاری
3پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم100034.5*24.51,740,000 تومان 8 روز کاری
4پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم فوری100034.5*24.51,920,000 تومان 4 روز کاری
5پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم100048*34.53,294,000 تومان 8 روز کاری
6پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم فوری100048*34.53,494,000 تومان 4 روز کاری
7پاکت A3 کیسه ای تحریر 80 گرم100067*48.56,322,000 تومان 8 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1سلفون براق دورگرد 6 ساعته10009*6426,000 تومان 6 ساعت کاری
2سلفون مات دورگرد 6 ساعته10009*6426,000 تومان 6 ساعت کاری
3لیبل یووی 6 ساعته1000ابعاد پایه 4.8*8.5272,000 تومان 6 ساعت کاری
4سلفون مات یکرو 6 ساعته1000ابعاد پایه 4.8*8.5243,000 تومان 6 ساعت کاری
5سلفون مات دورو 6 ساعته1000ابعاد پایه 4.8*8.5321,000 تومان 6 ساعت کاری
6سلفون براق یکرو 6 ساعته1000ابعاد پایه 4.8*8.5243,000 تومان 6 ساعت کاری
7سلفون براق دورو 6 ساعته1000ابعاد پایه 4.8*8.5321,000 تومان 6 ساعت کاری
8تراکت تحریر 80 گرم A4 یکرو 6 ساعته100020*291,152,000 تومان 6 ساعت کاری
9تراکت تحریر 80 گرم A4 دورو 6 ساعته100020*291,732,000 تومان 6 ساعت کاری
10تراکت تحریر 80 گرم A5 یکرو 6 ساعته100014.5*20636,000 تومان 6 ساعت کاری
11تراکت تحریر 80 گرم A5 دورو 6 ساعته100014.5*20926,000 تومان 6 ساعت کاری
12تراکت تحریر 80 گرم A6 دورو 6 ساعته100010*14.5523,000 تومان 6 ساعت کاری
13تراکت تحریر 80 گرم A6 یکرو 6 ساعته100010*14.5378,000 تومان 6 ساعت کاری
14سربرگ تحریر 80 گرم A6 یکرو 6 ساعته100010.5*14.8480,000 تومان 6 ساعت کاری
15سربرگ تحریر 80 گرم A6 دورو 6 ساعته100010.5*14.8730,000 تومان 6 ساعت کاری
16سربرگ تحریر 80 گرم A4 یکرو 6 ساعته100021*29.71,558,000 تومان 6 ساعت کاری
17سربرگ تحریر 80 گرم A4 دورو 6 ساعته100021*29.72,559,000 تومان 6 ساعت کاری
18سربرگ تحریر 80 گرم A5 یکرو 6 ساعته100014.8*21839,000 تومان 6 ساعت کاری
19سربرگ تحریر 80 گرم A5 دورو 6 ساعته100014.8*211,340,000 تومان 6 ساعت کاری
20تراکت گلاسه 135 گرم A4 یکرو 6 ساعته100020*291,396,000 تومان 6 ساعت کاری
21تراکت گلاسه 135 گرم A4 دورو 6 ساعته100020*291,976,000 تومان 6 ساعت کاری
22تراکت گلاسه 135 گرم A5 یکرو 6 ساعته100014.5*20758,000 تومان 6 ساعت کاری
23تراکت گلاسه 135 گرم A5 دورو 6 ساعته100014.5*201,048,000 تومان 6 ساعت کاری
24تراکت گلاسه 135 گرم A6 یکرو 6 ساعته100010*14.5439,000 تومان 6 ساعت کاری
25تراکت گلاسه 135 گرم A6 دورو 6 ساعته100010*14.5584,000 تومان 6 ساعت کاری
26لیبل سلفون براق 6 ساعته1000ابعاد پایه 4.8*8.5277,000 تومان 6 ساعت کاری
27پوستر A1 تحریر 80 گرم یک رو 6 ساعته25058*899,262,000 تومان 6 ساعت کاری
28پوستر A2 تحریر 80 گرم یک رو 6 ساعته25059*435,178,000 تومان 6 ساعت کاری
29پوستر A3 تحریر 80 گرم یک رو 6 ساعته25042*29.74,880,000 تومان 6 ساعت کاری
30پوستر A3 تحریر 80 گرم دو رو 6 ساعته25042*29.74,940,000 تومان 6 ساعت کاری
31پوستر B1 تحریر 80 گرم یک رو 6 ساعته25099*689,362,000 تومان 6 ساعت کاری
32پوستر B2 تحریر 80 گرم یک رو 6 ساعته25048*695,232,000 تومان 6 ساعت کاری
33پوستر B3 تحریر 80 گرم یک رو 6 ساعته25034*484,926,000 تومان 6 ساعت کاری
34پوستر A1 گلاسه 135 گرم یک رو 6 ساعته25058*89974,000 تومان 6 ساعت کاری
35پوستر A2 گلاسه 135 گرم یک رو 6 ساعته25059*435,386,000 تومان 6 ساعت کاری
36پوستر A3 گلاسه 135 گرم یک رو 6 ساعته25042*29.75,002,000 تومان 6 ساعت کاری
37پوستر A3 گلاسه 135 گرم دو رو 6 ساعته25042*29.75,062,000 تومان 6 ساعت کاری
38پوستر B1 گلاسه 135 گرم یک رو 6 ساعته25099*6810,192,000 تومان 6 ساعت کاری
39پوستر B2 گلاسه 135 گرم یک رو 6 ساعته25048*695,610,000 تومان 6 ساعت کاری
40پوستر B3 گلاسه 135 گرم یک رو 6 ساعته25034*485,118,000 تومان 6 ساعت کاری
41تراکت گلاسه 135 گرم A3 یکرو 6 ساعته100029*403,012,000 تومان 6 ساعت کاری
42تراکت گلاسه 135 گرم A3 دورو 6 ساعته100029*404,172,000 تومان 6 ساعت کاری
43تراکت تحریر 80 گرم A3 یکرو 6 ساعته100029*402,524,000 تومان 6 ساعت کاری
44تراکت تحریر 80 گرم A3 دورو 6 ساعته100029*403,684,000 تومان 6 ساعت کاری
45پوستر A2 تحریر 80 گرم دورو 6 ساعته25059*438,838,000 تومان 6 ساعت کاری
46پوستر A1 تحریر 80 گرم دورو 6 ساعته25058*8916,522,000 تومان 6 ساعت کاری
47پوستر B3 تحریر 80 گرم دورو 6 ساعته25034*484,986,000 تومان 6 ساعت کاری
48پوستر B2 تحریر 80 گرم دورو 6 ساعته25048*698,892,000 تومان 6 ساعت کاری
49پوستر B1 تحریر 80 گرم دورو 6 ساعته25099*6816,622,000 تومان 6 ساعت کاری
50پوستر A1 گلاسه 135 گرم دورو 6 ساعته25058*8917,005,000 تومان 6 ساعت کاری
51پوستر A2 گلاسه 135 گرم دورو 6 ساعته25059*439,046,000 تومان 6 ساعت کاری
52پوستر B3 گلاسه 135 گرم دورو 6 ساعته25034*485,178,000 تومان 6 ساعت کاری
53پوستر B2 گلاسه 135 گرم دورو 6 ساعته25048*699,270,000 تومان 6 ساعت کاری
54پوستر B1 گلاسه 135 گرم دورو 6 ساعته25099*6817,452,000 تومان 6 ساعت کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1اتکیت آویز سلفون مات یکرو10005.1*9.6350,000 تومان 8 روز کاری
2اتکیت آویز سلفون مات دورو10005.1*9.6443,000 تومان 8 روز کاری
3اتکیت آویز گلاسه فیلتر دار یکرو10005.1*9.6341,000 تومان 8 روز کاری
4اتکیت آویز گلاسه فیلتر دار دورو10005.1*9.6426,000 تومان 8 روز کاری
5آویز 300 عصایی سلفون مات یکرو100024*9.61,469,000 تومان 6 روز کاری
6آویز 300 عصایی سلفون مات دورو100024*9.61,937,000 تومان 6 روز کاری
7لیبل یووی قالب دار با طرح دلخواه (15روزه)1000 لت 8.5*4.8 702,000 تومان 16 روز کاری
8لیبل سی دی (با پوشش یووی)100013*132,362,000 تومان 6 روز کاری
9جاکارتی(گلاسه 300 گرم سلفون مات)100020.2*14.42,549,000 تومان 6 روز کاری
10سلفون مات قالب دار با طرح دلخواه (11 روزه)1000 لت 8.5*4.8 751,000 تومان 11 روز کاری
11آویز 300 پروانه ای سلفون مات یکرو100028.8*12.22,049,000 تومان 6 روز کاری
12آویز 300 پروانه ای سلفون مات دورو100028.8*12.22,751,000 تومان 6 روز کاری
13آویز 300 دورگرد سلفون مات یکرو100028.8*12.22,049,000 تومان 6 روز کاری
14آویز 300 دورگرد سلفون مات دورو100028.8*12.22,751,000 تومان 6 روز کاری
15تراکت آویز 170 گرم یکرو200029*91,769,000 تومان 6 روز کاری
16تراکت آویز 170 گرم دورو200029*92,175,000 تومان 6 روز کاری
17اتکیت لمینت برجسته طلاکوب10005.5*11.22,553,000 تومان 8 روز کاری
18آویز 300 گرم سلفون مات یکرو100028.8*12.22,049,000 تومان 6 روز کاری
19آویز 300 سلفون مات دورو100028.8*12.22,751,000 تومان 6 روز کاری
20اتکیت لمینت برجسته10005.5*11.21,224,000 تومان 8 روز کاری
21اتکیت لمینت برجسته فوری10005.5*11.21,324,000 تومان 4 روز کاری
22تراکت گلاسه 135 گرم A5 قالبدار100014.5*201,812,000 تومان 7 روز کاری
23تراکت گلاسه 135 گرم b5 قالبدار100017*242,700,000 تومان 7 روز کاری
24لیبل سلفون براق با قالب آماده (7روزه)1000کد 1 تا 99467,000 تومان 7 روز کاری
25لیبل سلفون براق با قالب آماده (7روزه)1000کد 201 تا 299841,000 تومان 7 روز کاری
26لیبل سلفون براق با قالب آماده (7روزه)1000کد 301 تا 3991,128,000 تومان 7 روز کاری
27لیبل سلفون براق با قالب آماده (7روزه)1000کد 401 تا 4991,414,000 تومان 7 روز کاری
28لیبل یووی قالب دار با طرح دلخواه (3روزه)1000 لت 8.5*4.8 1,205,000 تومان 16 روز کاری
29لیبل سلفون براق با قالب آماده (2روزه)1000کد 1 تا 99639,000 تومان 7 روز کاری
30لیبل سلفون براق با قالب آماده (2روزه)1000کد 201 تا 2991,151,000 تومان 7 روز کاری
31لیبل سلفون براق با قالب آماده (2روزه)1000کد 301 تا 3991,543,000 تومان 7 روز کاری
32لیبل سلفون براق با قالب آماده (2روزه)1000کد 401 تا 4991,936,000 تومان 7 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1پوستر تحریر 80 یکرو 90*60100058*8911,078,000 تومان 4 روز کاری
2پوستر تحریر 80 یکرو 45*60100059*435,800,000 تومان 4 روز کاری
3پوستر تحریر 80 یکرو A3100042*29.72,900,000 تومان 4 روز کاری
4پوستر تحریر 80 دورو A3100042*29.74,901,000 تومان 4 روز کاری
5پوستر تحریر 80 یکرو 70*100100099*6811,426,000 تومان 4 روز کاری
6پوستر تحریر 80 یکرو 70*50100048*695,974,000 تومان 4 روز کاری
7پوستر تحریر 80 یکرو 50*35100034*482,987,000 تومان 4 روز کاری
8پوستر گلاسه 135 یکرو 90*60100058*8912,725,000 تومان 4 روز کاری
9پوستر گلاسه 135 یکرو 45*60100059*436,623,000 تومان 4 روز کاری
10پوستر گلاسه 135 یکرو A3100042*29.73,312,000 تومان 4 روز کاری
11پوستر گلاسه 135 یکرو 70*100100099*6814,278,000 تومان 4 روز کاری
12پوستر گلاسه 135 یکرو 70*50100048*697,400,000 تومان 4 روز کاری
13پوستر گلاسه 135 دورو A3100042*29.75,313,000 تومان 4 روز کاری
14پوستر گلاسه 135 یکرو 50*35100034*483,700,000 تومان 4 روز کاری