سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع

لیست قیمتردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1پاکت نامه تحریر 80 گرم (3 روزه)100026*23492,000 تومان 3 روز کاری
2پاکت نامه تحریر 80 گرم (3 روزه)200026*23803,000 تومان 3 روز کاری
3پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم (3 روزه)100034.5*24.5590,000 تومان 3 روز کاری
4پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم (3 روزه)200034.5*24.5953,000 تومان 3 روز کاری
5پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم (3 روزه)100048*34.51,095,000 تومان 3 روز کاری
6پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم (3 روزه)200048*34.51,758,000 تومان 3 روز کاری
7پاکت نامه تحریر 80 گرم (7 روزه)100026*23467,000 تومان 7 روز کاری
8پاکت نامه تحریر 80 گرم (7 روزه)200026*23778,000 تومان 7 روز کاری
9پاکت نامه تحریر 80 گرم (7 روزه)500026*231,666,000 تومان 7 روز کاری
10پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم (7 روزه)100034.5*24.5560,000 تومان 7 روز کاری
11پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم (7 روزه)200034.5*24.5923,000 تومان 7 روز کاری
12پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم (7 روزه)500034.5*24.51,932,000 تومان 7 روز کاری
13پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم (7 روزه)100048*34.51,060,000 تومان 7 روز کاری
14پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم (7 روزه)200048*34.51,723,000 تومان 7 روز کاری
15پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم (7 روزه)500048*34.53,558,000 تومان 7 روز کاری
16پاکت A3 کیسه ای تحریر 80 گرم (7 روزه)100067*48.52,045,000 تومان 7 روز کاری
17پاکت A3 کیسه ای تحریر 80 گرم (7 روزه)200067*48.53,322,000 تومان 7 روز کاری
18پاکت A3 کیسه ای تحریر 80 گرم (7 روزه)500067*48.56,864,000 تومان 7 روز کاری
19 پاکت نامه تحریر 100 گرم (7 روزه)100026*23568,000 تومان 7 روز کاری
20پاکت A5 کیفی تحریر 100 گرم (7 روزه)100034.5*24.6674,000 تومان 7 روز کاری
21پاکت A5 کیسه ای تحریر 100 گرم (7 روزه)100034.5*24.5674,000 تومان 7 روز کاری
22پاکت A4 کیفی تحریر 100 گرم (7 روزه)100048.5*34.51,288,000 تومان 7 روز کاری
23پاکت A4 کیسه ای تحریر 100 گرم (7 روزه)100048*34.51,288,000 تومان 7 روز کاری
24پاکت A3 کیفی تحریر 100 گرم (7 روزه)100047.5*672,501,000 تومان 7 روز کاری
25پاکت A3 کیسه ای تحریر 100 گرم (7 روزه)100067*48.52,501,000 تومان 7 روز کاری
26پاکت A3 کیسه ای تحریر 120 گرم (7 روزه)100067*48.52,681,000 تومان 7 روز کاری
27پاکت نامه کارتی 140 گرم (12 روزه)100023.6*25.8985,000 تومان 12 روز کاری
28پاکت نامه کارتی 140 گرم (12 روزه)200023.6*25.81,706,000 تومان 12 روز کاری
29پاکت A3 کیفی تحریر 120 گرم (7 روزه)100067*48.52,681,000 تومان 7 روز کاری
30پاکت نامه گلاسه 135 گرم (3 روزه)100026*23714,000 تومان 3 روز کاری
31پاکت نامه گلاسه 135 گرم (3 روزه)200026*231,248,000 تومان 3 روز کاری
32پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم (3 روزه)100034.5*24.5819,000 تومان 3 روز کاری
33پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم (3 روزه)200034.5*24.51,411,000 تومان 3 روز کاری
34پاکت A5 کیفی گلاسه 135 گرم (3 روزه)100034.5*24.5819,000 تومان 3 روز کاری
35پاکت A5 کیفی گلاسه 135 گرم (3 روزه)200034.5*24.51,411,000 تومان 3 روز کاری
36پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم (3 روزه)100048*34.51,552,000 تومان 3 روز کاری
37پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم (3 روزه)200048*34.52,674,000 تومان 3 روز کاری
38 پاکت A4 کیفی گلاسه 135 گرم (3 روزه)100048.5*34.51,552,000 تومان 3 روز کاری
39 پاکت A4 کیفی گلاسه 135 گرم (3 روزه)200048.5*34.52,674,000 تومان 3 روز کاری
40پاکت نامه گلاسه 135 گرم (7 روزه)100026*23689,000 تومان 7 روز کاری
41پاکت نامه گلاسه 135 گرم (7 روزه)200026*231,223,000 تومان 7 روز کاری
42پاکت نامه گلاسه 135 گرم (7 روزه)500026*232,778,000 تومان 7 روز کاری
43پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم (7 روزه)100034.5*24.5789,000 تومان 7 روز کاری
44پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم (7 روزه)200034.5*24.51,381,000 تومان 7 روز کاری
45پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم (7 روزه)500034.5*24.53,076,000 تومان 7 روز کاری
46پاکت A5 کیفی گلاسه 135 گرم (7 روزه)100024.5*34.5789,000 تومان 7 روز کاری
47پاکت A5 کیفی گلاسه 135 گرم (7 روزه)200024.5*34.51,381,000 تومان 7 روز کاری
48پاکت A5 کیفی گلاسه 135 گرم (7 روزه)500024.5*34.53,076,000 تومان 7 روز کاری
49پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم (7 روزه)100048*34.51,517,000 تومان 7 روز کاری
50پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم (7 روزه)200048*34.52,639,000 تومان 7 روز کاری
51پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم (7 روزه)500048*34.55,847,000 تومان 7 روز کاری
52پاکت A4 کیفی گلاسه 135 گرم (7 روزه)100048.5*34.51,517,000 تومان 7 روز کاری
53پاکت A4 کیفی گلاسه 135 گرم (7 روزه)200048.5*34.52,639,000 تومان 7 روز کاری
54پاکت A4 کیفی گلاسه 135 گرم (7 روزه)500048.5*34.55,847,000 تومان 7 روز کاری
55پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135 گرم (7 روزه)100067*48.52,958,000 تومان 7 روز کاری
56پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135 گرم (7 روزه)200067*48.55,148,000 تومان 7 روز کاری
57پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135 گرم (7 روزه)500067*48.511,431,000 تومان 7 روز کاری
58 پاکت A3 کیفی گلاسه 135 گرم (7 روزه)100067*47.52,958,000 تومان 7 روز کاری
59 پاکت A3 کیفی گلاسه 135 گرم (7 روزه)200067*47.55,148,000 تومان 7 روز کاری
60 پاکت A3 کیفی گلاسه 135 گرم (7 روزه)500067*47.511,431,000 تومان 7 روز کاری
61 پاکت نامه کتان 120 گرم (7 روزه)100026*23675,000 تومان 7 روز کاری
62پاکت A5 کیفی کتان 120 گرم (7 روزه)100024.6*34.5809,000 تومان 7 روز کاری
63پاکت A5 کیسه ای کتان 120 گرم (7 روزه)100034.5*24.5809,000 تومان 7 روز کاری
64پاکت A4 کیفی کتان 120 گرم (7 روزه)100048.5*34.51,558,000 تومان 7 روز کاری
65پاکت A4 کیسه ای کتان 120گرم (7 روزه)100048*34.51,558,000 تومان 7 روز کاری
66پاکت A3 کیفی کتان 120 گرم (7 روزه)100067*47.52,921,000 تومان 7 روز کاری
67 پاکت A3 کیسه ای کتان 120 گرم (7 روزه)100067*48.52,921,000 تومان 7 روز کاری
68پاکت A5 کارتی 140 گرم (12 روزه)100034.8*24.51,010,000 تومان 12 روز کاری
69پاکت A5 کارتی 140 گرم (12 روزه)200034.8*24.51,745,000 تومان 12 روز کاری
70پاکت A4 کارتی 140 گرم (12 روزه)100047.8*34.51,876,000 تومان 12 روز کاری
71پاکت A4 کارتی 140 گرم (12 روزه)200047.8*34.53,265,000 تومان 12 روز کاری
72پاکت نامه کرافت 80 گرم (10 روزه)100026*23548,000 تومان 10 روز کاری
73پاکت نامه کرافت 80 گرم (10 روزه)200026*23944,000 تومان 10 روز کاری
74پاکت نامه کرافت 80 گرم (10 روزه)500026*232,086,000 تومان 10 روز کاری
75پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم (10 روزه)100034.5*24.5647,000 تومان 10 روز کاری
76پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم (10 روزه)200034.5*24.51,103,000 تومان 10 روز کاری
77پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم (10 روزه)500034.5*24.52,397,000 تومان 10 روز کاری
78 پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم (10 روزه)100048*34.51,234,000 تومان 10 روز کاری
79 پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم (10 روزه)200048*34.52,083,000 تومان 10 روز کاری
80 پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم (10 روزه)500048*34.54,488,000 تومان 10 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1گلاسه 300 گرم یکرو (5 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.579,000 تومان 5 روز کاری
2گلاسه 300 گرم دورو (5 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.599,000 تومان 5 روز کاری
3گلاسه 300 گرم یکرو (1 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.584,000 تومان 1 روز کاری
4گلاسه 300 گرم دورو (1 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.5104,000 تومان 1 روز کاری
5سلفون مات یکرو (1 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.593,000 تومان 1 روز کاری
6سلفون مات دورو (1 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.5122,000 تومان 1 روز کاری
7سلفون مات یکرو (5 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.588,000 تومان 5 روز کاری
8سلفون مات دورو (5 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.5117,000 تومان 5 روز کاری
9سلفون براق یکرو (1 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.593,000 تومان 1 روز کاری
10سلفون براق دورو (1 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.5122,000 تومان 2 روز کاری
11سلفون براق یکرو (5 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.588,000 تومان 5 روز کاری
12سلفون براق دورو (5 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.5117,000 تومان 5 روز کاری
13کتان امباس یکرو (1 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.5141,000 تومان 1 روز کاری
14کتان امباس طلاکوب یکرو (15 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.5294,000 تومان 15 روز کاری
15کتان امباس دورو (1 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.5145,000 تومان 1 روز کاری
16کتان امباس طلاکوب دورو (1 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.5295,000 تومان 15 روز کاری
17کتان امباس یکرو (5 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.5136,000 تومان 5 روز کاری
18کتان امباس دورو (5 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.5140,000 تومان 5 روز کاری
19کتان آلمان یکرو (2 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.5174,000 تومان 2 روز کاری
20کتان آلمان دورو (2 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.5179,000 تومان 2 روز کاری
21کتان آلمان یکرو (5 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.5169,000 تومان 5 روز کاری
22کتان آلمان دورو (5 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.5174,000 تومان 5 روز کاری
23سوسماری یکرو (10 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.5117,000 تومان 10 روز کاری
24سوسماری دورو (10 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.5125,000 تومان 10 روز کاری
25سلفون مات مخملی یکرو (7 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.5253,000 تومان 7 روز کاری
26سلفون مات مخملی دورو (7 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.5263,000 تومان 7 روز کاری
27کارتی 300 گرم یکرو (15 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.5133,000 تومان 15 روز کاری
28کارتی 300 گرم دورو (15 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.5138,000 تومان 15 روز کاری
29کارتی 300 گرم نقره کوب (15 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.5395,000 تومان 15 روز کاری
30سلفون براق طلاکوب (10 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.5256,000 تومان 10 روز کاری
31سلفون مات طلاکوب (10 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.5256,000 تومان 10 روز کاری
32مقوا پشت طوسی (15 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.572,000 تومان 15 روز کاری
33طرح چرم ویزیتی (15 روزه)1000ابعاد پایه 4.8*8.5107,000 تومان 15 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1لیبل یووی (2 روزه)1000 لت 8.5*4.8 112,000 تومان 2 روز کاری
2لیبل یووی (5 روزه)1000 لت 8.5*4.8 107,000 تومان 5 روز کاری
3لیبل سلفون براق (2 روزه)1000 لت 8.5*4.8 120,000 تومان 2 روز کاری
4لیبل سلفون براق (5 روزه)1000 لت 8.5*4.8 115,000 تومان 7 روز کاری
5لیبل سلفون مات (12 روزه)1000 لت 8.5*4.8 115,000 تومان 12 روز کاری
6لیبل سلفون مات طلاکوب (12 روزه)1000 لت 8.5*4.8 198,000 تومان 12 روز کاری
7لیبل سلفون براق طلاکوب (4 روزه)1000 لت 8.5*4.8 218,000 تومان 4 روز کاری
8لیبل سلفون براق طلاکوب (10 روزه)1000 لت 8.5*4.8 198,000 تومان 10 روز کاری
9لیبل بدون روکش (2 روزه)1000 لت 8.5*4.8 112,000 تومان 2 روز کاری
10لیبل بدون روکش (7 روزه)1000 لت 8.5*4.8 107,000 تومان 7 روز کاری
11لیبل بدون روکش طلاکوب (4 روزه)1000 لت 8.5*4.8 179,000 تومان 4 روز کاری
12لیبل بدون روکش طلاکوب (15 روزه)1000 لت 8.5*4.8 179,000 تومان 12 روز کاری
13لیبل فیلتر دار (3 روزه)1000 لت 8.5*4.8 112,000 تومان 3 روز کاری
14لیبل فیلتر دار (5 روزه)1000 لت 8.5*4.8 107,000 تومان 7 روز کاری
15لیبل متالایز (25 روزه)1000 لت 8.5*4.8 544,000 تومان 25 روز کاری
16لیبل شیشه ای (7 روزه)1000 لت 8.5*4.8 467,000 تومان 7 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1 NCR_TakRang_(2)Barg_A6200010.5*14.8370,000 تومان
2 NCR_TakRang_(2)Barg_A6500010.5*14.8900,000 تومان
3NCR(2Rang)_(2)Barg_A6200010.5*14.8430,000 تومان
4NCR(2Rang)_(2)Barg_A6500010.5*14.81,030,000 تومان
5NCR(4Rang)_(2)Barg_A6200010.5*14.8550,000 تومان
6NCR(4Rang)_(2)Barg_A6500010.5*14.81,150,000 تومان
7Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_A6200010.5*14.8590,000 تومان
8Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_A6500010.5*14.81,320,000 تومان
9Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_A6200010.5*14.8350,000 تومان
10Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_A6500010.5*14.8850,000 تومان
11Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_A6200010.5*14.8440,000 تومان
12Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_A6500010.5*14.81,000,000 تومان
13قبض 10*21 تحریر 70 گرم تک برگی300021*10565,300 تومان
14قبض 10*21 تحریر 70 گرم تک برگی600021*10942,200 تومان
15قبض 10*21 تحریر 70 گرم تک برگی900021*101,319,400 تومان
16قبض 10*21 تحریر 70 گرم و الوان 60 گرم دو برگی300021*10550,000 تومان
17قبض 10*21 تحریر 70 گرم و الوان 60 گرم دو برگی600021*10950,000 تومان
18قبض 10*21 تحریر 70 گرم و الوان 60 گرم دو برگی900021*101,300,100 تومان
19قبض 10*21 تحریر 70 گرم و الوان 60 گرم سه برگی300021*10700,000 تومان
20قبض 10*21 تحریر 70 گرم و الوان 60 گرم سه برگی600021*101,300,000 تومان
21قبض 10*21 تحریر 70 گرم و الوان 60 گرم سه برگی900021*101,900,100 تومان
22قبض NCR 10*21 دو برگی300021*10720,000 تومان
23قبض NCR 10*21 دو برگی600021*101,320,000 تومان
24قبض NCR 10*21 دو برگی900021*101,860,000 تومان
25 قبض NCR 10*21 سه برگی300021*101,000,000 تومان
26 قبض NCR 10*21 سه برگی600021*101,860,000 تومان
27 قبض NCR 10*21 سه برگی900021*102,700,000 تومان
28NCR_TakRang_(2)Barg_A5100014.5*20320,000 تومان
29NCR_TakRang_(2)Barg_A5200014.5*20630,000 تومان
30NCR_TakRang_(2)Barg_A5500014.5*201,500,000 تومان
31NCR(4Rang)_(2)Barg_A5100014.8*21480,000 تومان
32NCR(4Rang)_(2)Barg_A5200014.8*21850,000 تومان
33NCR(4Rang)_(2)Barg_A5500014.8*211,750,000 تومان
34Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_A5100014.5*20500,000 تومان
35Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_A5200014.5*20820,000 تومان
36Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_A5500014.5*201,820,000 تومان
37Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_A5100014.5*20300,000 تومان
38Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_A5200014.5*20580,000 تومان
39Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_A5500014.5*201,320,000 تومان
40NCR_TakRang_(2)Barg_A5_fori100014.5*20370,000 تومان
41NCR_TakRang_(2)Barg_A5_fori200014.5*20730,000 تومان
42NCR_TakRang_(2)Barg_A5_fori500014.5*201,700,000 تومان
43Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_A5100014.5*20375,000 تومان
44Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_A5200014.5*20650,000 تومان
45Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_A5500014.5*201,500,000 تومان
46 NCR_TakRang_(2)Barg_A4100021*29.7630,000 تومان
47 NCR_TakRang_(2)Barg_A4200021*29.71,230,000 تومان
48 NCR_TakRang_(2)Barg_A4500021*29.72,750,000 تومان
49NCR(2Rang)_(2)Barg_A5100014.8*21380,000 تومان
50NCR(2Rang)_(2)Barg_A5200014.8*21720,000 تومان
51NCR(2Rang)_(2)Barg_A5500014.8*211,630,000 تومان
52NCR(4Rang)_(2)Barg_A4100021*29.7820,000 تومان
53NCR(4Rang)_(2)Barg_A4200021*29.71,500,000 تومان
54NCR(4Rang)_(2)Barg_A4500021*29.73,000,000 تومان
55Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_A4100021*29.7720,000 تومان
56Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_A4200021*29.71,250,000 تومان
57Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_A4500021*29.72,500,000 تومان
58Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_A4100021*29.7870,000 تومان
59Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_A4200021*29.71,500,000 تومان
60Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_A4500021*29.72,880,000 تومان
61Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_A4100021*29.7600,000 تومان
62Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_A4200021*29.71,150,000 تومان
63Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_A4500021*29.72,320,000 تومان
64Tahrir80Alvan80_TakRang_(2)Barg_A4100021*29.7880,000 تومان
65Tahrir80Alvan80_TakRang_(2)Barg_A4200021*29.71,500,000 تومان
66Tahrir80Alvan80_TakRang_(2)Barg_A4500021*29.73,380,000 تومان
67NCR_TakRang_(2)Barg_A4_fori100021*29.7730,000 تومان
68NCR_TakRang_(2)Barg_A4_fori200021*29.71,400,000 تومان
69NCR_TakRang_(2)Barg_A4_fori500021*29.73,000,000 تومان
70NCR(4Rang)_(2)Barg_A3100029.7*421,500,000 تومان
71NCR(4Rang)_(2)Barg_A3200029.7*422,600,000 تومان
72NCR(4Rang)_(2)Barg_A3500029.7*425,700,000 تومان
73 NCR_TakRang_(2)Barg_A3100029.7*421,260,000 تومان
74 NCR_TakRang_(2)Barg_A3200029.7*422,300,000 تومان
75 NCR_TakRang_(2)Barg_A3500029.7*425,300,000 تومان
76 NCR(2Rang)_(2)Barg_A4100021*29.7720,000 تومان
77 NCR(2Rang)_(2)Barg_A4200021*29.71,350,000 تومان
78 NCR(2Rang)_(2)Barg_A4500021*29.72,900,000 تومان
79NCR(4Rang)_(2)Barg_B6200012*17670,000 تومان
80NCR(4Rang)_(2)Barg_B6500012*171,350,000 تومان
81Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_A3100029.7*421,200,000 تومان
82Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_A3200029.7*422,200,000 تومان
83Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_A3500029.7*424,880,000 تومان
84Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_A3100029.7*421,500,000 تومان
85Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_A3200029.7*422,450,000 تومان
86Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_A3500029.7*425,380,000 تومان
87Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_A3100029.7*421,020,000 تومان
88Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_A3200029.7*421,950,000 تومان
89Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_A3500029.7*424,630,000 تومان
90 NCR_TakRang_(2)Barg_B6200012*17450,000 تومان
91 NCR_TakRang_(2)Barg_B6500012*171,100,000 تومان
92NCR(4Rang)_(2)Barg_B5100017*24610,000 تومان
93NCR(4Rang)_(2)Barg_B5200017*241,100,000 تومان
94NCR(4Rang)_(2)Barg_B5500017*242,100,000 تومان
95Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_B6200012*17530,000 تومان
96Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_B6500012*171,070,000 تومان
97Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_B6200012*17630,000 تومان
98Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_B6500012*171,380,000 تومان
99Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_B6200012*17420,000 تومان
100Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_B6500012*17910,000 تومان
101 NCR_TakRang_(2)Barg_B5100017*24420,000 تومان
102 NCR_TakRang_(2)Barg_B5200017*24820,000 تومان
103 NCR_TakRang_(2)Barg_B5500017*241,900,000 تومان
104NCR(2Rang)_(2)Barg_A3100029.7*421,390,000 تومان
105NCR(2Rang)_(2)Barg_A3200029.7*422,450,000 تومان
106NCR(2Rang)_(2)Barg_A3500029.7*425,550,000 تومان
107NCR(4Rang)_(2)Barg_B4100024*341,090,000 تومان
108NCR(4Rang)_(2)Barg_B4200024*341,900,000 تومان
109NCR(4Rang)_(2)Barg_B4500024*343,800,000 تومان
110Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_B5100017*24475,000 تومان
111Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_B5200017*24820,000 تومان
112Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_B5500017*241,690,000 تومان
113Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_B5100017*24530,000 تومان
114Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_B5200017*24940,000 تومان
115Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_B5500017*241,880,000 تومان
116Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_B5100017*24370,000 تومان
117Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_B5200017*24700,000 تومان
118Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_B5500017*241,500,000 تومان
119 NCR_TakRang_(2)Barg_B4100024*34840,000 تومان
120 NCR_TakRang_(2)Barg_B4200024*341,640,000 تومان
121 NCR_TakRang_(2)Barg_B4500024*343,500,000 تومان
122NCR(4Rang)_(3)Barg_A6200010.5*14.8750,000 تومان
123NCR(4Rang)_(3)Barg_A6500010.5*14.81,500,000 تومان
124Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_B4100024*34840,000 تومان
125Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_B4200024*341,440,000 تومان
126Tahrir70Alvan60_2Rang_(2)Barg_B4500024*342,880,000 تومان
127Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_B4100024*341,070,000 تومان
128Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_B4200024*341,570,000 تومان
129Tahrir70Alvan60_4Rang_(2)Barg_B4500024*343,130,000 تومان
130Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_B4100024*34690,000 تومان
131Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_B4200024*341,250,000 تومان
132Tahrir70Alvan60_TakRang_(2)Barg_B4500024*342,630,000 تومان
133NCR_TakRang_(3)Barg_A6200010.5*14.8520,000 تومان
134NCR_TakRang_(3)Barg_A6500010.5*14.81,300,000 تومان
135NCR(2Rang)_(2)Barg_B6200012*17540,000 تومان
136NCR(2Rang)_(2)Barg_B6500012*171,220,000 تومان
137NCR(4Rang)_(3)Barg_A5100014.8*21650,000 تومان
138NCR(4Rang)_(3)Barg_A5200014.8*211,200,000 تومان
139NCR(4Rang)_(3)Barg_A5500014.8*212,400,000 تومان
140Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_A6200010.5*14.8530,000 تومان
141Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_A6500010.5*14.81,250,000 تومان
142Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_A6200010.5*14.8750,000 تومان
143Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_A6500010.5*14.81,570,000 تومان
144-Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_A6200010.5*14.8440,000 تومان
145-Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_A6500010.5*14.81,120,000 تومان
146NCR_TakRang_(3)Barg_A5100014.5*20460,000 تومان
147NCR_TakRang_(3)Barg_A5200014.5*20900,000 تومان
148NCR_TakRang_(3)Barg_A5500014.5*202,200,000 تومان
149NCR(4Rang)_(3)Barg_A4100021*29.71,200,000 تومان
150NCR(4Rang)_(3)Barg_A4200021*29.72,100,000 تومان
151NCR(4Rang)_(3)Barg_A4500021*29.74,300,000 تومان
152Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_A5100014.5*20450,000 تومان
153Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_A5200014.5*20820,000 تومان
154Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_A5500014.5*201,880,000 تومان
155Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_A5100014.5*20690,000 تومان
156Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_A5200014.5*20990,000 تومان
157Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_A5500014.5*202,190,000 تومان
158Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_A5100014.5*20370,000 تومان
159Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_A5200014.5*20700,000 تومان
160Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_A5500014.5*201,750,000 تومان
161NCR_TakRang_(3)Barg_A5_fori100014.5*20530,000 تومان
162NCR_TakRang_(3)Barg_A5_fori200014.5*201,050,000 تومان
163NCR_TakRang_(3)Barg_A5_fori500014.5*202,400,000 تومان
164NCR_TakRang_(3)Barg_A4100021*29.7940,000 تومان
165NCR_TakRang_(3)Barg_A4200021*29.71,800,000 تومان
166NCR_TakRang_(3)Barg_A4500021*29.74,000,000 تومان
167 NCR(2Rang)_(2)Barg_B5100017*24510,000 تومان
168 NCR(2Rang)_(2)Barg_B5200017*24920,000 تومان
169 NCR(2Rang)_(2)Barg_B5500017*242,000,000 تومان
170NCR(4Rang)_(3)Barg_A3100029.7*422,100,000 تومان
171NCR(4Rang)_(3)Barg_A3200029.7*423,700,000 تومان
172NCR(4Rang)_(3)Barg_A3500029.7*428,100,000 تومان
173Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_A4100021*29.7870,000 تومان
174Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_A4200021*29.71,530,000 تومان
175Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_A4500021*29.73,500,000 تومان
176Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_A4100021*29.71,100,000 تومان
177Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_A4200021*29.71,840,000 تومان
178Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_A4500021*29.73,880,000 تومان
179Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_A4100021*29.7740,000 تومان
180Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_A4200021*29.71,380,000 تومان
181Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_A4500021*29.73,250,000 تومان
182Tahrir80Alvan80_TakRang_(3)Barg_A4100021*29.71,190,000 تومان
183Tahrir80Alvan80_TakRang_(3)Barg_A4200021*29.72,130,000 تومان
184Tahrir80Alvan80_TakRang_(3)Barg_A4500021*29.74,880,000 تومان
185NCR_TakRang_(3)Barg_A4_fori100021*29.71,100,000 تومان
186NCR_TakRang_(3)Barg_A4_fori200021*29.72,050,000 تومان
187NCR_TakRang_(3)Barg_A4_fori500021*29.74,300,000 تومان
188NCR_TakRang_(3)Barg_A3100029.7*421,800,000 تومان
189NCR_TakRang_(3)Barg_A3200029.7*423,400,000 تومان
190NCR_TakRang_(3)Barg_A3500029.7*427,700,000 تومان
191NCR(4Rang)_(3)Barg_B6200012*17890,000 تومان
192NCR(4Rang)_(3)Barg_B6500012*171,800,000 تومان
193Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_A3100029.7*421,500,000 تومان
194Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_A3200029.7*422,690,000 تومان
195Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_A3500029.7*426,500,000 تومان
196Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_A3100029.7*421,820,000 تومان
197Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_A3200029.7*423,000,000 تومان
198Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_A3500029.7*426,880,000 تومان
199Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_A3100029.7*421,320,000 تومان
200Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_A3200029.7*422,500,000 تومان
201Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_A3500029.7*426,250,000 تومان
202NCR_TakRang_(3)Barg_B6200012*17650,000 تومان
203NCR_TakRang_(3)Barg_B6500012*171,580,000 تومان
204NCR(2Rang)_(2)Barg_B4100024*34960,000 تومان
205NCR(2Rang)_(2)Barg_B4200024*341,760,000 تومان
206NCR(2Rang)_(2)Barg_B4500024*343,690,000 تومان
207NCR(4Rang)_(3)Barg_B5100017*24820,000 تومان
208NCR(4Rang)_(3)Barg_B5200017*241,500,000 تومان
209NCR(4Rang)_(3)Barg_B5500017*243,000,000 تومان
210Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_B6200012*17670,000 تومان
211Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_B6500012*171,380,000 تومان
212Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_B6200012*17880,000 تومان
213Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_B6500012*171,690,000 تومان
214Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_B6200012*17530,000 تومان
215Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_B6500012*171,190,000 تومان
216NCR(4Rang)_(3)Barg_B4100024*341,450,000 تومان
217NCR(4Rang)_(3)Barg_B4200024*342,500,000 تومان
218NCR(4Rang)_(3)Barg_B4500024*345,500,000 تومان
219NCR_TakRang_(3)Barg_B5100017*24600,000 تومان
220NCR_TakRang_(3)Barg_B5200017*241,140,000 تومان
221NCR_TakRang_(3)Barg_B5500017*242,750,000 تومان
222NCR(2Rang)_(3)Barg_A6200010.5*14.8620,000 تومان
223NCR(2Rang)_(3)Barg_A6500010.5*14.81,400,000 تومان
224Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_B5100017*24600,000 تومان
225Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_B5200017*2410,000,000 تومان
226Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_B5500017*242,250,000 تومان
227Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_B5100017*24820,000 تومان
228Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_B5200017*241,320,000 تومان
229Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_B5500017*242,380,000 تومان
230Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_B5100017*24440,000 تومان
231Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_B5200017*24850,000 تومان
232Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_B5500017*242,000,000 تومان
233NCR_TakRang_(3)Barg_B4100024*341,180,000 تومان
234NCR_TakRang_(3)Barg_B4200024*342,280,000 تومان
235NCR_TakRang_(3)Barg_B4500024*345,200,000 تومان
236Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_B4100024*34980,000 تومان
237Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_B4200024*341,690,000 تومان
238Tahrir70Alvan60_2Rang_(3)Barg_B4500024*344,000,000 تومان
239Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_B4100024*341,250,000 تومان
240Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_B4200024*342,000,000 تومان
241Tahrir70Alvan60_4Rang_(3)Barg_B4500024*344,250,000 تومان
242Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_B4100024*34820,000 تومان
243Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_B4200024*341,500,000 تومان
244Tahrir70Alvan60_TakRang_(3)Barg_B4500024*343,750,000 تومان
245NCR_TakRang_(4)Barg_A6200010.5*14.8740,000 تومان
246NCR_TakRang_(4)Barg_A6500010.5*14.81,700,000 تومان
247NCR(2Rang)_(3)Barg_A5100014.8*21550,000 تومان
248NCR(2Rang)_(3)Barg_A5200014.8*211,000,000 تومان
249NCR(2Rang)_(3)Barg_A5500014.8*212,300,000 تومان
250NCR_TakRang_(4)Barg_A5100014.5*20640,000 تومان
251NCR_TakRang_(4)Barg_A5200014.5*201,250,000 تومان
252NCR_TakRang_(4)Barg_A5500014.5*202,900,000 تومان
253NCR_TakRang_(4)Barg_A4100021*29.71,260,000 تومان
254NCR_TakRang_(4)Barg_A4200021*29.72,300,000 تومان
255NCR_TakRang_(4)Barg_A4500021*29.75,300,000 تومان
256NCR(2Rang)_(3)Barg_A4100021*29.71,100,000 تومان
257NCR(2Rang)_(3)Barg_A4200021*29.71,950,000 تومان
258NCR(2Rang)_(3)Barg_A4500021*29.74,200,000 تومان
259NCR_TakRang_(4)Barg_A3100029.7*422,300,000 تومان
260NCR_TakRang_(4)Barg_A3200029.7*424,500,000 تومان
261NCR_TakRang_(4)Barg_A3500029.7*4210,300,000 تومان
262NCR_TakRang_(4)Barg_B6200012*17890,000 تومان
263NCR_TakRang_(4)Barg_B6500012*172,000,000 تومان
264NCR_TakRang_(4)Barg_B5100017*24840,000 تومان
265NCR_TakRang_(4)Barg_B5200017*241,640,000 تومان
266NCR_TakRang_(4)Barg_B5500017*243,500,000 تومان
267NCR_TakRang_(4)Barg_B4100024*341,540,000 تومان
268NCR_TakRang_(4)Barg_B4200024*343,280,000 تومان
269NCR_TakRang_(4)Barg_B4500024*346,900,000 تومان
270NCR(2Rang)_(3)Barg_A3100029.7*421,930,000 تومان
271NCR(2Rang)_(3)Barg_A3200029.7*423,550,000 تومان
272NCR(2Rang)_(3)Barg_A3500029.7*427,950,000 تومان
273NCR(2Rang)_(3)Barg_B6200012*17770,000 تومان
274NCR(2Rang)_(3)Barg_B6500012*171,700,000 تومان
275NCR(2Rang)_(3)Barg_B5100017*24700,000 تومان
276NCR(2Rang)_(3)Barg_B5200017*241,260,000 تومان
277NCR(2Rang)_(3)Barg_B5500017*242,900,000 تومان
278NCR(2Rang)_(3)Barg_B4100024*341,300,000 تومان
279NCR(2Rang)_(3)Barg_B4200024*342,400,000 تومان
280NCR(2Rang)_(3)Barg_B4500024*345,400,000 تومان
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1لیوان کاغذی 360 سی سی100024.5*13.5703,000 تومان 8 روز کاری
2لیوان کاغذی 200 سی سی100024*11.5614,000 تومان 8 روز کاری
3لیوان کاغذی 200 سی سی500024*11.53,070,000 تومان 8 روز کاری
4پاکت سی دی معمولی100034*16.11,276,000 تومان 13 روز کاری
5اتیکت لمینت برجسته طلاکوب (9 روزه)10009*6773,000 تومان 9 روز کاری
6پاکت سی دی فانتزی (گلاسه یووی)100038.4*15.51,369,000 تومان 5 روز کاری
7پاکت سی دی فانتزی (سلفون مات)100038.4*15.51,516,000 تومان 5 روز کاری
8لیبل سی دی (با پوشش یووی)100013*13753,000 تومان 5 روز کاری
9فولدر A4 (گلاسه 300 گرم سلفون مات یا براق)100034*48.85,321,000 تومان 5 روز کاری
10جاکارتی(گلاسه 300 گرم سلفون مات)100020.2*14.41,048,000 تومان 5 روز کاری
11مقوا پشت طوسی با قالب دلخواه (15 روزه)1000 لت 8.5*4.8 220,000 تومان 15 روز کاری
12سلفون مات قالب دار (10 روز کاری)1000 لت 8.5*4.8 237,000 تومان 10 روز کاری
13اتکیت آویز سلفون مات یکرو10005.1*9.6135,000 تومان 7 روز کاری
14اتکیت آویز سلفون مات دورو10005.1*9.6170,000 تومان 7 روز کاری
15اتکیت آویز گلاسه فیلتر دار یکرو10005.1*9.6124,000 تومان 7 روز کاری
16اتکیت آویز گلاسه فیلتر دار دورو10005.1*9.6148,000 تومان 7 روز کاری
17لیبل یووی قالبدار با طرح دلخواه شما1000 لت 8.5*4.8 227,000 تومان 15 روز کاری
18آویز 300 گرم عصایی یکرو100024*9.6614,000 تومان 5 روز کاری
19آویز 300 گرم عصایی دورو100024*9.6789,000 تومان 5 روز کاری
20آویز 300 گرم پروانه ای یکرو100028.8*12.2877,000 تومان 5 روز کاری
21آویز 300 گرم پروانه ای دورو100028.8*12.21,140,000 تومان 5 روز کاری
22کارت آویز 300 گرم دورگرد یکرو100028.8*12.2877,000 تومان 5 روز کاری
23کارت آویز 300 گرم دورگرد دورو100028.8*12.21,140,000 تومان 5 روز کاری
24تراکت آویز 170 گرم یکرو200029*9723,000 تومان 5 روز کاری
25تراکت آویز 170 گرم دورو200029*9819,000 تومان 5 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1A1 تحریر 80 گرم یک رو100058*893,432,000 تومان
2A1 تحریر 80 گرم یک رو200058*895,472,000 تومان
3A2 تحریر 80 گرم یک رو100059*431,848,000 تومان
4A2 تحریر 80 گرم یک رو200059*432,904,000 تومان
5A3 تحریر 80 گرم یک رو100042*29.7945,000 تومان
6A3 تحریر 80 گرم یک رو200042*29.71,542,000 تومان
7A3 تحریر 80 گرم دو رو100042*29.71,556,000 تومان
8A3 تحریر 80 گرم دو رو200042*29.72,275,000 تومان
9 B1 تحریر 80 گرم یک رو100099*683,672,000 تومان
10 B1 تحریر 80 گرم یک رو200099*685,952,000 تومان
11 B2 تحریر 80 گرم یک رو100048*691,968,000 تومان
12 B2 تحریر 80 گرم یک رو200048*693,144,000 تومان
13 B3 تحریر 80 گرم یک رو100034*48948,000 تومان
14 B3 تحریر 80 گرم یک رو200034*481,572,000 تومان
15 B3 تحریر 80 گرم یک رو500034*483,108,000 تومان
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1سلفون براق دورگرد (2 روزه)5009*6119,300 تومان
2سلفون براق دورگرد (2 روزه)10009*6167,000 تومان
3سلفون براق دورگرد (5 روزه)5009*6111,100 تومان
4سلفون براق دورگرد (5 روزه)10009*6159,000 تومان
5سلفون مات دورگرد (2 روزه)5009*6119,300 تومان
6سلفون مات دورگرد (2 روزه)10009*6167,000 تومان
7سلفون مات دورگرد (5 روزه)5009*6111,100 تومان
8سلفون مات دورگرد (5 روزه)10009*6159,000 تومان
9 لمینت براق (4 روزه)5009*6191,900 تومان
10 لمینت براق (4 روزه)10009*6322,000 تومان
11لمینت براق (9 روزه)5009*6183,400 تومان
12لمینت براق (9 روزه)10009*6314,000 تومان
13لمینت مات (2 روزه)5009*60 تومان
14لمینت مات (2 روزه)10009*60 تومان
15لمینت مات (7 روزه)5009*60 تومان
16لمینت مات (7 روزه)10009*60 تومان
17لمینت براق مربع (10 روزه)10005.5*5.5204,000 تومان
18لمینت مات مربع (10 روزه)10005.5*5.50 تومان
19لمینت براق ویزیتی (10 روزه)10008.5*4.8251,000 تومان
20لمینت مات ویزیتی (10 روزه)10008.5*4.80 تومان
21لمینت براق طرح موج (10 روزه)10009*6314,000 تومان
22لمینت براق طرح موج (5 روزه)10009*6322,000 تومان
23لمینت مات طرح موج (10 روزه)10009*60 تومان
24لمینت برجسته (7 روزه)5009*6234,800 تومان
25لمینت برجسته (7 روزه)10009*6313,000 تومان
26لمینت برجسته (11 روزه)5009*6226,700 تومان
27لمینت برجسته (11 روزه)10009*6305,000 تومان
28لمینت برجسته کوچک (7 روزه)5005.9*5.6177,500 تومان
29لمینت برجسته کوچک (7 روزه)10005.9*5.6237,000 تومان
30لمینت برجسته کوچک (11 روزه)5005.9*5.6169,400 تومان
31لمینت برجسته کوچک (11 روزه)10005.9*5.6229,000 تومان
32لمینت برجسته ویزیتی (7 روزه)10008.5*4.8252,000 تومان
33لمینت برجسته ویزیتی (11 روزه)10008.5*4.8244,000 تومان
34لمینت براق دایره (10 روزه)10005.5*5.5220,000 تومان
35لمینت برجسته طلاکوب (6 روزه)10009*6525,000 تومان
36لمینت برجسته طلاکوب (10 روزه)10009*6505,000 تومان
37لمینت برجسته طلاکوب کوچک (6 روزه)10005.9*5.6387,000 تومان
38لمینت برجسته طلاکوب کوچک (10 روزه)10005.9*5.6379,000 تومان
39طلا کارت لمینت براق (5 روزه)10009*6522,000 تومان
40طلا کارت لمینت براق (10 روزه)10009*6502,000 تومان
41طلا کارت لمینت مات (10 روزه)10009*6734,000 تومان
42لمینت برجسته مخملی (10 روزه)10009*6496,000 تومان
43لمینت برجسته مخملی کوچک (10 روزه)10005.9*5.6372,000 تومان
44سلفون مات دورگرد موضعی (10 روزه)10009*6220,000 تومان
45سلفون مات دورگرد موضعی (3 روزه)10009*6240,000 تومان
46سلفون مات مخملی دورگرد (7 روزه)10009*6366,000 تومان
47سلفون مات مخملی دورگرد موضعی (10 روزه)10009*6412,000 تومان
48سلفون مات دورگرد طلاکوب (10 روزه)10009*6395,000 تومان
49سلفون مات دورگرد طلاکوب (3 روزه)10009*6415,000 تومان
50سلفون مات مخملی طلاکوب (10 روزه)10009*6587,000 تومان
51طرح چرم دورگرد (15 روزه)10009*6143,000 تومان
52گلاسه یووی دورگرد (7 روزه)10009*6124,000 تومان
53کتان امباس دورگرد (15 روزه)10009*6195,000 تومان
54کرافت دورگرد (15 روزه)10009*6169,000 تومان
55کتان امباس دورگرد (7 روزه)10009*6195,000 تومان
56کتان لمینت امباس دورگرد (12 روزه)10009*6365,000 تومان
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
11000ابعاد پایه 4.8*8.5101,000 تومان 6 ساعت کاری
21000ابعاد پایه 4.8*8.5130,000 تومان 6 ساعت کاری
31000ابعاد پایه 4.8*8.5101,000 تومان 6 ساعت کاری
41000ابعاد پایه 4.8*8.5130,000 تومان 6 ساعت کاری
510009*6179,000 تومان 6 ساعت کاری
610009*6179,000 تومان 6 ساعت کاری
71000ابعاد پایه 4.8*8.5120,000 تومان 6 ساعت کاری
8100020*29520,000 تومان 6 ساعت کاری
9100020*29650,000 تومان 6 ساعت کاری
10100014.5*20275,000 تومان 6 ساعت کاری
11100014.5*20340,000 تومان 6 ساعت کاری
12100010*14.5145,000 تومان 6 ساعت کاری
13100010*14.5178,000 تومان 6 ساعت کاری
14100020*29360,000 تومان 6 ساعت کاری
15100020*29490,000 تومان 6 ساعت کاری
16100014.5*20195,000 تومان 6 ساعت کاری
17100014.5*20260,000 تومان 6 ساعت کاری
18100010*14.5105,000 تومان 6 ساعت کاری
19100010*14.5138,000 تومان 6 ساعت کاری
20سربرگ تحریر 80 گرم A4 یکرو 6 ساعته100021*29.7476,000 تومان 6 ساعت کاری
21سربرگ تحریر 80 گرم A4 دورو 6 ساعته100021*29.7671,000 تومان 6 ساعت کاری
22سربرگ تحریر 80 گرم A5 یکرو 6 ساعته100014.8*21253,000 تومان 6 ساعت کاری
23سربرگ تحریر 80 گرم A5 دورو 6 ساعته100014.8*21351,000 تومان 6 ساعت کاری
24سربرگ تحریر 80 گرم A6 یکرو 6 ساعته100010.5*14.8134,000 تومان 6 ساعت کاری
25سربرگ تحریر 80 گرم A6 دورو 6 ساعته100010.5*14.8183,000 تومان 6 ساعت کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1یادداشت تحریر 80 گرم دورو (7 روزه)100010*9.675,000 تومان 7 روز کاری
2یادداشت تحریر 80 گرم یکرو (7 روزه)100010*9.653,000 تومان 7 روز کاری
3تراکت تحریر 80 گرم A3 یکرو (2 روزه)100029*40812,000 تومان 2 روز کاری
4تراکت تحریر 80 گرم A3 یکرو (2 روزه)200029*401,286,000 تومان 2 روز کاری
5تراکت تحریر 80 گرم A3 یکرو (2 روزه)500029*402,388,000 تومان 2 روز کاری
6تراکت تحریر 80 گرم A3 دورو (2 روزه)100029*401,208,000 تومان 2 روز کاری
7تراکت تحریر 80 گرم A3 دورو (2 روزه)200029*401,756,000 تومان 2 روز کاری
8تراکت تحریر 80 گرم A3 دورو (2 روزه)500029*402,730,000 تومان 2 روز کاری
9 تراکت تحریر 80 گرم A4 یکرو (2 روزه)100020*29335,000 تومان 2 روز کاری
10 تراکت تحریر 80 گرم A4 یکرو (2 روزه)200020*29536,000 تومان 2 روز کاری
11 تراکت تحریر 80 گرم A4 یکرو (2 روزه)500020*291,094,000 تومان 2 روز کاری
12تراکت تحریر 80 گرم A4 دورو (2 روزه)100020*29465,000 تومان 2 روز کاری
13تراکت تحریر 80 گرم A4 دورو (2 روزه)200020*29686,000 تومان 2 روز کاری
14تراکت تحریر 80 گرم A4 دورو (2 روزه)500020*291,274,000 تومان 2 روز کاری
15تراکت تحریر 80 گرم A5 یکرو (2 روزه)100014.5*20170,000 تومان 2 روز کاری
16تراکت تحریر 80 گرم A5 یکرو (2 روزه)200014.5*20273,000 تومان 2 روز کاری
17تراکت تحریر 80 گرم A5 یکرو (2 روزه)500014.5*20555,000 تومان 2 روز کاری
18تراکت تحریر 80 گرم A5 دورو (2 روزه)100014.5*20235,000 تومان 2 روز کاری
19تراکت تحریر 80 گرم A5 دورو (2 روزه)200014.5*20348,000 تومان 2 روز کاری
20تراکت تحریر 80 گرم A5 دورو (2 روزه)500014.5*20645,000 تومان 2 روز کاری
21تراکت تحریر 80 گرم A6 یکرو (2 روزه)100010*14.585,000 تومان 2 روز کاری
22تراکت تحریر 80 گرم A6 یکرو (2 روزه)200010*14.5139,000 تومان 2 روز کاری
23تراکت تحریر 80 گرم A6 یکرو (2 روزه)500010*14.5282,000 تومان 2 روز کاری
24تراکت تحریر 80 گرم A6 دورو (2 روزه)100010*14.5118,000 تومان 2 روز کاری
25تراکت تحریر 80 گرم A6 دورو (2 روزه)200010*14.5177,000 تومان 2 روز کاری
26تراکت تحریر 80 گرم A6 دورو (2 روزه)500010*14.5327,000 تومان 2 روز کاری
27تراکت تحریر 80 گرم B4 یکرو (2 روزه)100024*34507,000 تومان 2 روز کاری
28تراکت تحریر 80 گرم B4 یکرو (2 روزه)200024*34806,000 تومان 2 روز کاری
29تراکت تحریر 80 گرم B4 یکرو (2 روزه)500024*341,957,000 تومان 2 روز کاری
30تراکت تحریر 80 گرم B4 دورو (2 روزه)100024*34753,000 تومان 2 روز کاری
31تراکت تحریر 80 گرم B4 دورو (2 روزه)200024*341,100,000 تومان 2 روز کاری
32تراکت تحریر 80 گرم B4 دورو (2 روزه)500024*341,957,000 تومان 2 روز کاری
33تراکت تحریر 80 گرم B5 یکرو (2 روزه)100017*24256,000 تومان 2 روز کاری
34تراکت تحریر 80 گرم B5 یکرو (2 روزه)200017*24408,000 تومان 2 روز کاری
35تراکت تحریر 80 گرم B5 یکرو (2 روزه)500017*24811,000 تومان 2 روز کاری
36تراکت تحریر 80 گرم B5 دورو (2 روزه)100017*24379,000 تومان 2 روز کاری
37تراکت تحریر 80 گرم B5 دورو (2 روزه)200017*24555,000 تومان 2 روز کاری
38تراکت تحریر 80 گرم B5 دورو (2 روزه)500017*24986,000 تومان 2 روز کاری
39تراکت تحریر 80 گرم B6 یکرو (2 روزه)100012*17128,000 تومان 2 روز کاری
40تراکت تحریر 80 گرم B6 یکرو (2 روزه)200012*17207,000 تومان 2 روز کاری
41تراکت تحریر 80 گرم B6 یکرو (2 روزه)500012*17410,000 تومان 2 روز کاری
42تراکت تحریر 100 گرم B6 یکرو (7 روزه)100012*17151,500 تومان 7 روز کاری
43تراکت تحریر 100 گرم B5 یکرو (7 روزه)100017*24303,000 تومان 7 روز کاری
44تراکت تحریر 100 گرم B4 یکرو (7 روزه)100024*34606,000 تومان 7 روز کاری
45تراکت تحریر 100 گرم B3 یکرو (7 روزه)100034*481,212,000 تومان 7 روز کاری
46تراکت تحریر 100 گرم B6 دورو (7 روزه)100012*17213,000 تومان 7 روز کاری
47تراکت تحریر 100 گرم B5 دورو (7 روزه)100017*24426,000 تومان 7 روز کاری
48تراکت تحریر 100 گرم B4 دورو (7 روزه)100024*34852,000 تومان 7 روز کاری
49تراکت تحریر 100 گرم B3 دورو (7 روزه)100034*481,704,000 تومان 7 روز کاری
50تراکت تحریر 80 گرم B6 دورو (2 روزه)100012*17190,000 تومان 2 روز کاری
51تراکت تحریر 80 گرم B6 دورو (2 روزه)200012*17280,000 تومان 2 روز کاری
52تراکت تحریر 80 گرم B6 دورو (2 روزه)500012*17498,000 تومان 2 روز کاری
53تراکت تحریر 80 گرم A3 یکرو (5 روزه)100029*40782,000 تومان 5 روز کاری
54تراکت تحریر 80 گرم A3 یکرو (5 روزه)200029*401,246,000 تومان 5 روز کاری
55تراکت تحریر 80 گرم A3 یکرو (5 روزه)500029*402,288,000 تومان 5 روز کاری
56تراکت تحریر 80 گرم A3 دورو (5 روزه)100029*401,178,000 تومان 5 روز کاری
57تراکت تحریر 80 گرم A3 دورو (5 روزه)200029*401,716,000 تومان 5 روز کاری
58تراکت تحریر 80 گرم A3 دورو (5 روزه)500029*402,610,000 تومان 5 روز کاری
59تراکت تحریر 80 گرم A4 یکرو (5 روزه)100020*29320,000 تومان 5 روز کاری
60تراکت تحریر 80 گرم A4 یکرو (5 روزه)200020*29516,000 تومان 5 روز کاری
61تراکت تحریر 80 گرم A4 یکرو (5 روزه)500020*291,069,000 تومان 5 روز کاری
62تراکت تحریر 80 گرم A4 دورو (5 روزه)100020*29450,000 تومان 5 روز کاری
63تراکت تحریر 80 گرم A4 دورو (5 روزه)200020*29666,000 تومان 5 روز کاری
64تراکت تحریر 80 گرم A4 دورو (5 روزه)500020*291,249,000 تومان 5 روز کاری
65تراکت تحریر 80 گرم A5 یکرو (5 روزه)100014.5*20160,000 تومان 5 روز کاری
66تراکت تحریر 80 گرم A5 یکرو (5 روزه)200014.5*20258,000 تومان 5 روز کاری
67تراکت تحریر 80 گرم A5 یکرو (5 روزه)500014.5*20535,000 تومان 5 روز کاری
68تراکت تحریر 80 گرم A5 دورو (5 روزه)100014.5*20225,000 تومان 5 روز کاری
69تراکت تحریر 80 گرم A5 دورو (5 روزه)200014.5*20333,000 تومان 5 روز کاری
70تراکت تحریر 80 گرم A5 دورو (5 روزه)500014.5*20625,000 تومان 5 روز کاری
71تراکت تحریر 80 گرم A6 یکرو (5 روزه)100010*14.580,000 تومان 5 روز کاری
72تراکت تحریر 80 گرم A6 یکرو (5 روزه)200010*14.5129,000 تومان 5 روز کاری
73تراکت تحریر 80 گرم A6 یکرو (5 روزه)500010*14.5267,000 تومان 5 روز کاری
74تراکت تحریر 80 گرم A6 دورو (5 روزه)100010*14.5113,000 تومان 5 روز کاری
75تراکت تحریر 80 گرم A6 دورو (5 روزه)200010*14.5167,000 تومان 5 روز کاری
76تراکت تحریر 80 گرم A6 دورو (5 روزه)500010*14.5312,000 تومان 5 روز کاری
77تراکت تحریر 80 گرم B4 یکرو (5 روزه)100024*34492,000 تومان 5 روز کاری
78تراکت تحریر 80 گرم B4 یکرو (5 روزه)200024*34786,000 تومان 5 روز کاری
79تراکت تحریر 80 گرم B4 یکرو (5 روزه)500024*341,581,000 تومان 5 روز کاری
80تراکت تحریر 80 گرم B4 دورو (5 روزه)100024*34738,000 تومان 5 روز کاری
81تراکت تحریر 80 گرم B4 دورو (5 روزه)200024*341,080,000 تومان 5 روز کاری
82تراکت تحریر 80 گرم B4 دورو (5 روزه)500024*341,932,000 تومان 5 روز کاری
83تراکت تحریر 80 گرم B5 یکرو (5 روزه)100017*24246,000 تومان 5 روز کاری
84تراکت تحریر 80 گرم B5 یکرو (5 روزه)200017*24393,000 تومان 5 روز کاری
85تراکت تحریر 80 گرم B5 یکرو (5 روزه)500017*24791,000 تومان 5 روز کاری
86 تراکت تحریر 80گرم B5 دورو (5 روزه)100017*24369,000 تومان 5 روز کاری
87 تراکت تحریر 80گرم B5 دورو (5 روزه)200017*24540,000 تومان 5 روز کاری
88 تراکت تحریر 80گرم B5 دورو (5 روزه)500017*24966,000 تومان 5 روز کاری
89تراکت تحریر 80 گرم B6 یکرو (5 روزه)100012*17123,000 تومان 5 روز کاری
90تراکت تحریر 80 گرم B6 یکرو (5 روزه)200012*17197,000 تومان 5 روز کاری
91تراکت تحریر 80 گرم B6 یکرو (5 روزه)500012*17395,000 تومان 5 روز کاری
92تراکت تحریر 80 گرم B6 دورو (5 روزه)100012*17185,000 تومان 5 روز کاری
93تراکت تحریر 80 گرم B6 دورو (5 روزه)200012*17270,000 تومان 5 روز کاری
94تراکت تحریر 80 گرم B6 دورو (5 روزه)500012*17483,000 تومان 5 روز کاری
95تراکت گلاسه 135 گرم A4 یکرو (2 روزه)100020*29495,000 تومان 2 روز کاری
96تراکت گلاسه 135 گرم A4 یکرو (2 روزه)200020*29857,000 تومان 2 روز کاری
97تراکت گلاسه 135 گرم A4 یکرو (2 روزه)500020*291,898,000 تومان 2 روز کاری
98تراکت گلاسه 135 گرم A4 دورو (2 روزه)100020*29625,000 تومان 2 روز کاری
99تراکت گلاسه 135 گرم A4 دورو (2 روزه)200020*291,007,000 تومان 2 روز کاری
100تراکت گلاسه 135 گرم A4 دورو (2 روزه)500020*292,078,000 تومان 2 روز کاری
101تراکت گلاسه 135 گرم A5 یکرو (2 روزه)100014.5*20250,000 تومان 2 روز کاری
102تراکت گلاسه 135 گرم A5 یکرو (2 روزه)200014.5*20433,500 تومان 2 روز کاری
103تراکت گلاسه 135 گرم A5 یکرو (2 روزه)500014.5*20957,000 تومان 2 روز کاری
104تراکت گلاسه 135 گرم A5 دورو (2 روزه)100014.5*20315,000 تومان 2 روز کاری
105تراکت گلاسه 135 گرم A5 دورو (2 روزه)200014.5*20509,000 تومان 2 روز کاری
106تراکت گلاسه 135 گرم A5 دورو (2 روزه)500014.5*201,047,000 تومان 2 روز کاری
107تراکت گلاسه 135 گرم A6 یکرو (2 روزه)100010*14.5125,000 تومان 2 روز کاری
108تراکت گلاسه 135 گرم A6 یکرو (2 روزه)200010*14.5219,000 تومان 2 روز کاری
109تراکت گلاسه 135 گرم A6 یکرو (2 روزه)500010*14.5483,000 تومان 2 روز کاری
110تراکت گلاسه 135 گرم A6 دورو (2 روزه)100010*14.5158,000 تومان 2 روز کاری
111تراکت گلاسه 135 گرم A6 دورو (2 روزه)200010*14.5257,000 تومان 2 روز کاری
112تراکت گلاسه 135 گرم A6 دورو (2 روزه)500010*14.5528,000 تومان 2 روز کاری
113تراکت گلاسه 135 گرم B4 یکرو (2 روزه)100024*34738,000 تومان 2 روز کاری
114تراکت گلاسه 135 گرم B4 یکرو (2 روزه)200024*341,269,000 تومان 2 روز کاری
115تراکت گلاسه 135 گرم B4 یکرو (2 روزه)500024*342,763,000 تومان 2 روز کاری
116تراکت گلاسه 135 گرم B4 دورو (2 روزه)100024*34984,000 تومان 2 روز کاری
117تراکت گلاسه 135 گرم B4 دورو (2 روزه)200024*341,563,000 تومان 2 روز کاری
118تراکت گلاسه 135 گرم B4 دورو (2 روزه)500024*343,114,000 تومان 2 روز کاری
119تراکت گلاسه 135 گرم B5 یکرو (2 روزه)100017*24372,000 تومان 2 روز کاری
120تراکت گلاسه 135 گرم B5 یکرو (2 روزه)200017*24640,000 تومان 2 روز کاری
121تراکت گلاسه 135 گرم B5 یکرو (2 روزه)500017*241,389,000 تومان 2 روز کاری
122تراکت گلاسه 135 گرم B5 دورو (2 روزه)100017*24495,000 تومان 2 روز کاری
123تراکت گلاسه 135 گرم B5 دورو (2 روزه)200017*24787,000 تومان 2 روز کاری
124تراکت گلاسه 135 گرم B5 دورو (2 روزه)500017*241,565,000 تومان 2 روز کاری
125تراکت گلاسه 135 گرم B6 یکرو (2 روزه)100012*17186,000 تومان 2 روز کاری
126تراکت گلاسه 135 گرم B6 یکرو (2 روزه)200012*17322,000 تومان 2 روز کاری
127تراکت گلاسه 135 گرم B6 یکرو (2 روزه)500012*17700,000 تومان 2 روز کاری
128تراکت گلاسه 135 گرم B6 دورو (2 روزه)100012*17247,000 تومان 2 روز کاری
129تراکت گلاسه 135 گرم B6 دورو (2 روزه)200012*17396,000 تومان 2 روز کاری
130تراکت گلاسه 135 گرم B6 دورو (2 روزه)500012*17787,000 تومان 2 روز کاری
131تراکت گلاسه 135 گرم A4 یکرو (5 روزه)100020*29480,000 تومان 5 روز کاری
132تراکت گلاسه 135 گرم A4 یکرو (5 روزه)200020*29837,000 تومان 5 روز کاری
133تراکت گلاسه 135 گرم A4 یکرو (5 روزه)500020*291,873,000 تومان 5 روز کاری
134 تراکت گلاسه 135 گرم A4 دورو (5 روزه)100020*29610,000 تومان 5 روز کاری
135 تراکت گلاسه 135 گرم A4 دورو (5 روزه)200020*29987,000 تومان 5 روز کاری
136 تراکت گلاسه 135 گرم A4 دورو (5 روزه)500020*292,053,000 تومان 5 روز کاری
137تراکت گلاسه 135 گرم A5 یکرو (5 روزه)100014.5*20240,000 تومان 5 روز کاری
138تراکت گلاسه 135 گرم A5 یکرو (5 روزه)200014.5*20418,500 تومان 5 روز کاری
139تراکت گلاسه 135 گرم A5 یکرو (5 روزه)500014.5*20937,000 تومان 5 روز کاری
140تراکت گلاسه 135 گرم A5 دورو (5 روزه)100014.5*20305,000 تومان 5 روز کاری
141تراکت گلاسه 135 گرم A5 دورو (5 روزه)200014.5*20494,000 تومان 5 روز کاری
142تراکت گلاسه 135 گرم A5 دورو (5 روزه)500014.5*201,027,000 تومان 5 روز کاری
143تراکت گلاسه 135 گرم A6 یکرو (5 روزه)100010*14.5120,000 تومان 5 روز کاری
144تراکت گلاسه 135 گرم A6 یکرو (5 روزه)200010*14.5209,000 تومان 5 روز کاری
145تراکت گلاسه 135 گرم A6 یکرو (5 روزه)500010*14.5468,000 تومان 5 روز کاری
146تراکت گلاسه 135 گرم A6 دورو (5 روزه)100010*14.5153,000 تومان 5 روز کاری
147تراکت گلاسه 135 گرم A6 دورو (5 روزه)200010*14.5247,000 تومان 5 روز کاری
148تراکت گلاسه 135 گرم A6 دورو (5 روزه)500010*14.5513,000 تومان 5 روز کاری
149تراکت گلاسه 135 گرم B4 یکرو (5 روزه)100024*34723,000 تومان 5 روز کاری
150تراکت گلاسه 135 گرم B4 یکرو (5 روزه)200024*341,249,000 تومان 5 روز کاری
151تراکت گلاسه 135 گرم B4 یکرو (5 روزه)500024*342,738,000 تومان 5 روز کاری
152تراکت گلاسه 135 گرم B4 دورو (5 روزه)100024*34969,000 تومان 5 روز کاری
153تراکت گلاسه 135 گرم B4 دورو (5 روزه)200024*341,543,000 تومان 5 روز کاری
154تراکت گلاسه 135 گرم B4 دورو (5 روزه)500024*343,089,000 تومان 5 روز کاری
155تراکت گلاسه 135 گرم B5 یکرو (5 روزه)100017*24362,000 تومان 5 روز کاری
156تراکت گلاسه 135 گرم B5 یکرو (5 روزه)200017*24625,000 تومان 5 روز کاری
157تراکت گلاسه 135 گرم B5 یکرو (5 روزه)500017*241,369,000 تومان 5 روز کاری
158تراکت گلاسه 135 گرم B5 دورو (5 روزه)100017*24485,000 تومان 5 روز کاری
159تراکت گلاسه 135 گرم B5 دورو (5 روزه)200017*24772,000 تومان 5 روز کاری
160تراکت گلاسه 135 گرم B5 دورو (5 روزه)500017*241,545,000 تومان 5 روز کاری
161تراکت گلاسه 135 گرم B6 یکرو (5 روزه)100012*17181,000 تومان 5 روز کاری
162تراکت گلاسه 135 گرم B6 یکرو (5 روزه)200012*17312,000 تومان 5 روز کاری
163تراکت گلاسه 135 گرم B6 یکرو (5 روزه)500012*17685,000 تومان 5 روز کاری
164تراکت گلاسه 135 گرم B6 دورو (5 روزه)100012*17242,000 تومان 5 روز کاری
165تراکت گلاسه 135 گرم B6 دورو (5 روزه)200012*17386,000 تومان 5 روز کاری
166تراکت گلاسه 135 گرم B6 دورو (5 روزه)500012*17772,000 تومان 5 روز کاری
167تراکت صدفی تحریر80 گرم A4 یکرو (15 روزه)100020*29463,000 تومان 15 روز کاری
168تراکت صدفی تحریر 80 گرم A4 دورو (15 روزه)100020*29722,000 تومان 15 روز کاری
169تراکت صدفی تحریر 80گرم A5 یکرو (15 روزه)100014.5*20232,000 تومان 15 روز کاری
170تراکت صدفی تحریر 80گرم A5 دورو (15 روزه)100014.5*20361,000 تومان 15 روز کاری
171تراکت صدفی تحریر 80گرم A6 یکرو (15 روزه)100010*14.5116,000 تومان 15 روز کاری
172تراکت صدفی تحریر 80 گرم A6 دورو (15 روزه)100010*14.5181,000 تومان 15 روز کاری
173تراکت کرافت 80 گرم A4 یکرو (10 روزه)100020*29390,000 تومان 10 روز کاری
174تراکت کرافت 80 گرم A4 یکرو (10 روزه)200020*29655,000 تومان 10 روز کاری
175تراکت کرافت 80 گرم A4 یکرو (10 روزه)500020*291,412,000 تومان 10 روز کاری
176 تراکت کرافت 80 گرم A4 دورو (10 روزه)100020*29526,000 تومان 10 روز کاری
177 تراکت کرافت 80 گرم A4 دورو (10 روزه)200020*29811,000 تومان 10 روز کاری
178 تراکت کرافت 80 گرم A4 دورو (10 روزه)500020*291,600,000 تومان 10 روز کاری
179تراکت کرافت 80 گرم A5 یکرو (10 روزه)100014.5*20195,000 تومان 10 روز کاری
180تراکت کرافت 80 گرم A5 یکرو (10 روزه)200014.5*20328,000 تومان 10 روز کاری
181تراکت کرافت 80 گرم A5 یکرو (10 روزه)500014.5*20706,000 تومان 10 روز کاری
182 تراکت کرافت 80 گرم A5 دورو (10 روزه)100014.5*20263,000 تومان 10 روز کاری
183 تراکت کرافت 80 گرم A5 دورو (10 روزه)200014.5*20406,000 تومان 10 روز کاری
184 تراکت کرافت 80 گرم A5 دورو (10 روزه)500014.5*20800,000 تومان 10 روز کاری
185تراکت کرافت 80 گرم A6 یکرو (10 روزه)100010*14.598,000 تومان 10 روز کاری
186تراکت کرافت 80 گرم A6 یکرو (10 روزه)200010*14.5164,000 تومان 10 روز کاری
187تراکت کرافت 80 گرم A6 یکرو (10 روزه)500010*14.5353,000 تومان 10 روز کاری
188تراکت کرافت 80 گرم A6 دورو (10 روزه)100010*14.5132,000 تومان 10 روز کاری
189تراکت کرافت 80 گرم A6 دورو (10 روزه)200010*14.5203,000 تومان 10 روز کاری
190تراکت کرافت 80 گرم A6 دورو (10 روزه)500010*14.5400,000 تومان 10 روز کاری
191تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A4 یکرو (10 روزه)100020*290 تومان 10 روز کاری
192تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A4 یکرو (10 روزه)200020*290 تومان 10 روز کاری
193تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A4 یکرو (10 روزه)500020*290 تومان 10 روز کاری
194تراکت کرافت 80 گرم B3 یکرو (10 روزه)100034*48856,000 تومان 10 روز کاری
195تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A4 دورو (10 روزه)100020*290 تومان 10 روز کاری
196تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A4 دورو (10 روزه)200020*290 تومان 10 روز کاری
197تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A4 دورو (10 روزه)500020*290 تومان 10 روز کاری
198تراکت کرافت 80 گرم B3 دورو (10 روزه)100034*481,358,000 تومان 10 روز کاری
199تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A5 یکرو (10 روزه)100014.5*200 تومان 10 روز کاری
200تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A5 یکرو (10 روزه)200014.5*200 تومان 10 روز کاری
201تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A5 یکرو (10 روزه)500014.5*200 تومان 10 روز کاری
202تراکت کرافت 80 گرم B4 یکرو (10 روزه)100024*34428,000 تومان 10 روز کاری
203تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A5 دورو (10 روزه)100014.5*200 تومان 10 روز کاری
204تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A5 دورو (10 روزه)200014.5*200 تومان 10 روز کاری
205تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A5 دورو (10 روزه)500014.5*200 تومان 10 روز کاری
206تراکت کرافت 80 گرم B4 دورو (10 روزه)100024*34679,000 تومان 10 روز کاری
207تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A6 یکرو (10 روزه)100010*14.50 تومان 10 روز کاری
208تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A6 یکرو (10 روزه)200010*14.50 تومان 10 روز کاری
209تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A6 یکرو (10 روزه)500010*14.50 تومان 10 روز کاری
210تراکت کرافت 80 گرم B5 یکرو (10 روزه)100017*24214,000 تومان 10 روز کاری
211تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A6 دورو (10 روزه)100010*14.50 تومان 10 روز کاری
212تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A6 دورو (10 روزه)200010*14.50 تومان 10 روز کاری
213تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A6 دورو (10 روزه)500010*14.50 تومان 10 روز کاری
214تراکت کرافت 80 گرم B5 دورو (10 روزه)100017*24340,000 تومان 10 روز کاری
215سربرگ تحریر 80 گرم A4 یکرو (7روزه)100021*29.7436,000 تومان 7 روز کاری
216تراکت کرافت 80 گرم B6 یکرو (10 روزه)100012*17107,000 تومان 10 روز کاری
217 سربرگ تحریر 80گرم A4 دورو (7 روزه)100021*29.7631,000 تومان 7 روز کاری
218تراکت کرافت 80 گرم B6 دورو (10 روزه)100012*17170,000 تومان 10 روز کاری
219سربرگ تحریر 80گرم A5 یکرو (7 روزه)100014.8*21218,000 تومان 7 روز کاری
220سربرگ تحریر 80گرم A5 دورو (7 روزه)100014.8*21316,000 تومان 7 روز کاری
221سربرگ تحریر 80گرم A6 یکرو (7 روزه)100014.8*10.5109,000 تومان 7 روز کاری
222سربرگ تحریر 80 گرم A6 دورو (7 روزه)100014.8*10.5158,000 تومان 7 روز کاری
223سربرگ تحریر 80 گرم A4 یکرو (2 روزه)100021*29.7451,000 تومان 2 روز کاری
224سربرگ تحریر 80 گرم A4 دورو (2 روزه)100021*29.7646,000 تومان 2 روز کاری
225سربرگ تحریر 80 گرم A5 یکرو (2 روزه)100014.8*21228,000 تومان 2 روز کاری
226 سربرگ تحریر 80 گرم A5 دورو (2 روزه)100014.8*21326,000 تومان 2 روز کاری
227سربرگ تحریر 80 گرم A6 یکرو (2 روزه)100014.8*10.5114,000 تومان 2 روز کاری
228سربرگ تحریر 80 گرم A6 دورو (2 روزه)100014.8*10.5163,000 تومان 2 روز کاری
229سربرگ تحریر 100 گرم A4 یکرو (7روزه)100021*29.7535,000 تومان 7 روز کاری
230سربرگ تحریر 100 گرم A4 دورو (7 روزه)100021*29.7835,000 تومان 7 روز کاری
231سربرگ تحریر 100 گرم A5 یکرو (7 روزه)100014.8*21268,000 تومان 7 روز کاری
232سربرگ تحریر 100 گرم A5 دورو (7 روزه)100014.8*21418,000 تومان 7 روز کاری
233سربرگ کتان 120 گرم A4 یکرو (7روزه)121*29.7700 تومان 7 روز کاری
234سربرگ کارتی 140 گرم A4 یکرو (7روزه)100021*29.7811,000 تومان 7 روز کاری
235سربرگ کتان 120 گرم A4 دورو (7 روزه)100021*29.7985,000 تومان 7 روز کاری
236سربرگ کتان 120گرم A5 یکرو (7 روزه)100014.8*21343,000 تومان 7 روز کاری
237 سربرگ کارتی 140 گرم A5 یکرو (7 روزه)100014.8*21406,000 تومان 7 روز کاری
238سربرگ کتان 120گرم A5 دورو (7 روزه)100014.8*21493,000 تومان 7 روز کاری
239A1 تحریر 80 گرم یک رو100058*893,432,000 تومان 4 روز کاری
240A2 تحریر 80 گرم یک رو100059*431,848,000 تومان 4 روز کاری
241A3 تحریر 80 گرم یک رو100042*29.7945,000 تومان 4 روز کاری
242A3 تحریر 80 گرم دو رو100042*29.71,556,000 تومان 4 روز کاری
243 B1 تحریر 80 گرم یک رو100099*683,672,000 تومان 4 روز کاری
244 B2 تحریر 80 گرم یک رو100048*691,968,000 تومان 4 روز کاری
245 B3 تحریر 80 گرم یک رو100034*48948,000 تومان 4 روز کاری
246A1 گلاسه 135 گرم یک رو100058*894,635,000 تومان 4 روز کاری
247A2 گلاسه 135 گرم یک رو100059*432,449,000 تومان 4 روز کاری
248A3 گلاسه 135 گرم یک رو100042*29.71,225,000 تومان 4 روز کاری
249A3 گلاسه 135 گرم دو رو100042*29.71,717,000 تومان 4 روز کاری
250B1 گلاسه 135 گرم یک رو100099*685,503,000 تومان 4 روز کاری
251B2 گلاسه 135 گرم یک رو100048*692,883,000 تومان 4 روز کاری
252B3 گلاسه 135 گرم یک رو100034*481,442,000 تومان 4 روز کاری
253B1 تحریر ایرانی 80 گرم یک رو100099*683,384,000 تومان 4 روز کاری
254B2 تحریر ایرانی 80 گرم یک رو100048*691,824,000 تومان 4 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1سربرگ تحریر 80 گرم A4 یکرو (7روزه)100021*29.7436,000 تومان
2سربرگ تحریر 80 گرم A4 یکرو (7روزه)200021*29.7690,000 تومان
3سربرگ تحریر 80 گرم A4 یکرو (7روزه)500021*29.71,399,000 تومان
4 سربرگ تحریر 80گرم A4 دورو (7 روزه)100021*29.7631,000 تومان
5 سربرگ تحریر 80گرم A4 دورو (7 روزه)200021*29.7915,000 تومان
6 سربرگ تحریر 80گرم A4 دورو (7 روزه)500021*29.71,669,000 تومان
7سربرگ تحریر 80گرم A5 یکرو (7 روزه)100014.8*21218,000 تومان
8سربرگ تحریر 80گرم A5 یکرو (7 روزه)200014.8*21345,000 تومان
9سربرگ تحریر 80گرم A5 یکرو (7 روزه)500014.8*21700,000 تومان
10سربرگ تحریر 80گرم A5 دورو (7 روزه)100014.8*21316,000 تومان
11سربرگ تحریر 80گرم A5 دورو (7 روزه)200014.8*21458,000 تومان
12سربرگ تحریر 80گرم A5 دورو (7 روزه)500014.8*21835,000 تومان
13سربرگ تحریر 80گرم A6 یکرو (7 روزه)100014.8*10.5109,000 تومان
14سربرگ تحریر 80گرم A6 یکرو (7 روزه)200014.8*10.5173,000 تومان
15سربرگ تحریر 80گرم A6 یکرو (7 روزه)500014.8*10.5350,000 تومان
16سربرگ تحریر 80 گرم A6 دورو (7 روزه)100014.8*10.5158,000 تومان
17سربرگ تحریر 80 گرم A6 دورو (7 روزه)200014.8*10.5229,000 تومان
18سربرگ تحریر 80 گرم A6 دورو (7 روزه)500014.8*10.5417,000 تومان
19سربرگ تحریر 80 گرم A4 یکرو (2 روزه)100021*29.7451,000 تومان
20سربرگ تحریر 80 گرم A4 یکرو (2 روزه)200021*29.7710,000 تومان
21سربرگ تحریر 80 گرم A4 یکرو (2 روزه)500021*29.71,424,000 تومان
22سربرگ تحریر 80 گرم A4 دورو (2 روزه)100021*29.7646,000 تومان
23سربرگ تحریر 80 گرم A4 دورو (2 روزه)200021*29.7935,000 تومان
24سربرگ تحریر 80 گرم A4 دورو (2 روزه)500021*29.71,694,000 تومان
25سربرگ تحریر 80 گرم A5 یکرو (2 روزه)100014.8*21228,000 تومان
26سربرگ تحریر 80 گرم A5 یکرو (2 روزه)200014.8*21360,000 تومان
27سربرگ تحریر 80 گرم A5 یکرو (2 روزه)500014.8*21720,000 تومان
28 سربرگ تحریر 80 گرم A5 دورو (2 روزه)100014.8*21326,000 تومان
29 سربرگ تحریر 80 گرم A5 دورو (2 روزه)200014.8*21473,000 تومان
30 سربرگ تحریر 80 گرم A5 دورو (2 روزه)500014.8*21855,000 تومان
31سربرگ تحریر 80 گرم A6 یکرو (2 روزه)100014.8*10.5114,000 تومان
32سربرگ تحریر 80 گرم A6 یکرو (2 روزه)200014.8*10.5783,000 تومان
33سربرگ تحریر 80 گرم A6 یکرو (2 روزه)500014.8*10.5365,000 تومان
34سربرگ تحریر 80 گرم A6 دورو (2 روزه)100014.8*10.5163,000 تومان
35سربرگ تحریر 80 گرم A6 دورو (2 روزه)200014.8*10.5239,000 تومان
36سربرگ تحریر 80 گرم A6 دورو (2 روزه)500014.8*10.5432,000 تومان
37سربرگ تحریر 100 گرم A4 یکرو (7روزه)100021*29.7535,000 تومان
38سربرگ تحریر 100 گرم A4 دورو (7 روزه)100021*29.7835,000 تومان
39سربرگ تحریر 100 گرم A5 یکرو (7 روزه)100014.8*21268,000 تومان
40سربرگ تحریر 100 گرم A5 دورو (7 روزه)100014.8*21418,000 تومان
41سربرگ کتان 120 گرم A4 یکرو (7روزه)121*29.7700 تومان
42سربرگ کتان 120 گرم A4 دورو (7 روزه)100021*29.7985,000 تومان
43سربرگ کتان 120گرم A5 یکرو (7 روزه)100014.8*21343,000 تومان
44سربرگ کتان 120گرم A5 دورو (7 روزه)100014.8*21493,000 تومان